نویسنده = ������������ ��������������
تعداد مقالات: 1
1. تأثیر تیمار کلشی‌سین بر القاء اتوتترا‌پلوئیدی و تغییر صفات مورفوفیزیولوژیک در گل پروانش (Catharanthus roseus) رقم alba

دوره 5، شماره 2، آذر 1392، صفحه 55-62

حمیدرضا حسینی؛ مهرانگیز چهرازی؛ داریوش نباتی احمدی؛ محمد محمودی سورستانی