نویسنده = سلاله نجفی
تعداد مقالات: 2
1. بررسی اثر نوع بسته‌بندی و شرایط انبار بر کیفیت میوه خرما (.Phoenix dactylifera L)، رقم برحی

دوره 10، شماره 1، بهار و تابستان 1397، صفحه 125-136

سیدمحمدحسن مرتضوی؛ احمد مستعان؛ عبدالامیر راهنما؛ سلاله نجفی؛ فاطمه عزیزالهی


2. اثر شوری بر فیزیولوژی رشد رویشی، اجزاء عملکرد و خصوصیات کیفی میوه توت‌فرنگی رقم کاماروزا

دوره 8، شماره 1، بهار و تابستان 1395، صفحه 147-161

سیدمحمدحسن مرتضوی؛ سلاله نجفی؛ نوراله معلمی