نویسنده = ���������������� ����������
تعداد مقالات: 5
1. تأثیر کودهای سبز و نیتروژن روی برخی خصوصیات کمی و کیفی سیب‌زمینی

دوره 11، شماره 1، خرداد 1398، صفحه 191-206

10.22084/ppt.2017.6485.1376

علی رستمی؛ ویگو آرامویچ داوتین؛ گودرز احمدوند


2. تأثیر روش‌های مختلف خاکورزی و گیاه پوششی بر کارآیی جذب و مصرف نور در سیبزمینی (Solanum tuberosum) تحت شرایط آب و هوایی همدان

دوره 8، شماره 2، آذر 1395، صفحه 179-193

10.22084/ppt.2016.1864

گودرز احمدوند؛ فرزاد مندنی؛ معصومه دهقان بنادکی؛ سمیه حاجی نیا؛ بهاره اسکندری


4. اثرتنش کمآبی و نیتروژن بر روند پُر شدن و عملکرد دانه ذرت (Zea Mays L.)

دوره 5، شماره 1، خرداد 1392، صفحه 33-46

روح اله سرورزاده؛ علی سپهری؛ گودرز احمدوند


5. اثرات پرایمینگ بذر در مزرعه و تاریخ کاشت بر عملکرد و اجزای عملکرد سه رقم سویا (.Glycine max L) در همدان

دوره 2، شماره 2، آذر 1389، صفحه 17-28

حسن راه چمندی؛ محمدعلی ابوطالبیان؛ گودرز احمدوند؛ آژنگ جاهدی