نویسنده = فرهاد نظریان فیروز ابادی
تعداد مقالات: 1
1. اثر محیط‌کشت، سویه آگروباکتریوم و نور بر القاء ریشه موئین گیاه دارویی خشخاش

دوره 10، شماره 2، پاییز و زمستان 1397، صفحه 93-105

علی قربانی؛ احمد اسماعیلی؛ فرهاد نظریان فیروز ابادی؛ سیده زهرا حسینی