نویسنده = ������������ ���������� ������������ ����������
تعداد مقالات: 2
1. ارزیابی فنوتیپی برخی ارقام گل داوودی ( Chrysanthemum morifolium Ramat.)

دوره 12، شماره 2، آذر 1399، صفحه 21-30

10.22084/ppt.2021.10694.1604

فردوس دارابی؛ عبداله احتشام نیا؛ فرهاد نظریان فیروزآبادی؛ زینب روئین


2. اثر محیط‌کشت، سویه آگروباکتریوم و نور بر القاء ریشه موئین گیاه دارویی خشخاش

دوره 10، شماره 2، آذر 1397، صفحه 93-105

10.22084/ppt.2019.5619.1337

علی قربانی؛ احمد اسماعیلی؛ فرهاد نظریان فیروز ابادی؛ سیده زهرا حسینی