نویسنده = محمد رضا عبداللهی
شناسایی صفات مؤثر بر بهبود عملکرد دانه در ارقام لوبیا (.Phaseolus vulgaris L) تحت شرایط مختلف تنش رطوبتی

دوره 9، شماره 2، آذر 1396، صفحه 53-66

10.22084/ppt.2017.2233

معصومه جعفری؛ سید سعید موسوی؛ محمد رضا عبداللهی؛ مهراد چاییچی


اثر دود بر برخی از شاخص¬های رشدی گیاه توت¬روباهی (Sanguisorba minor L.)

دوره 2، شماره 2، آذر 1389، صفحه 29-40

بهزاد مهرشاد؛ غلامرضا حیدری؛ یوسف سهرابی؛ محمدرضا عبداللهی؛ سید سعید موسوی