نویسنده = حجت الله مظاهری لقب
تعداد مقالات: 2
1. تنوع خصوصیات مختلف مرتبط با مقاومت مزرعه‌ای در ژنوتیپ‌های مختلف یونجه (Medicago sativa L.) نسبت به سرخرطومی برگ یونجه (Hypera postica Gyll.)

دوره 7، شماره 1، بهار و تابستان 1394، صفحه 141-152

صلح الدین جمشیدی گولان؛ حجت الله مظاهری لقب؛ سید سعید موسوی؛ مهدی کاکایی


2. عکس¬العمل عملکرد آفتابگردان (Helianthus annuus L.) رقم آرماویرسکی به تاریخ و تراکم کاشت در شرایط دیم قروه کردستان

دوره 3، شماره 2، پاییز و زمستان 1390، صفحه 63-74

حجت¬الله مظاهری¬لقب؛ سعیده صلواتی؛ راحله محمودی