نویسنده = ���������������� ����������
تعداد مقالات: 1
1. برآورد پارامترهای ژنتیکی عملکرد میوه در زیتون (Olea europaea L.)

دوره 12، شماره 1، خرداد 1399، صفحه 77-83

10.22084/ppt.2019.16575.1849

امیر عباس تقی زاده؛ علی اصغر زینانلو؛ رقیه امینیان؛ رحیم قره شیخ بیات؛ راحله خادمیان