نویسنده = محمدرضا صالحی سلمی
تعداد مقالات: 1
1. بررسی اثر خشک و تر انبارمانی گل بریدنی سوسن دورگه (Longiflorum × Asiatic hybrids) رقم "سبدازل" در شرایط اتمسفر تعدیل یافته مجهول

دوره 11، شماره 1، بهار و تابستان 1398، صفحه 115-129

نجمه فرهودی؛ محمدرضا صالحی سلمی؛ فتانه یاری؛ احسان شهبازی