نویسنده = خسرو پرویزی
تعداد مقالات: 3
1. اثر غلظت و زمان مصرف پاکلوبوترازول بر عملکرد و اجزای آن در سیب‌زمینی

دوره 10، شماره 2، پاییز و زمستان 1397، صفحه 45-56

خسرو پرویزی؛ شیرحسین فضلی


2. اثر کم‌آبیاری روی برخی صفات فیزیولوژیکی و عملکرد در دو رقم سیب‌زمینی (.Solanum tuberosum L)

دوره 9، شماره 2، پاییز و زمستان 1396، صفحه 15-26

رضا حمزه ئی؛ ویگوآراموویچ داوتین؛ محمد اقبال قبادی؛ خسرو پرویزی؛ علی قدمی فیروزآبادی


3. بررسی تأثیر تلقیح قارچ میکوریز بر سطوح مواد تنظیم‌کننده ی رشد گیاهی و کیفیت تولید ریز‌غده در گیاهچه‌های سیب‌زمینی

دوره 5، شماره 1، بهار و تابستان 1392، صفحه 109-117

خسرو پرویزی؛ فرشاد دشتی؛ محمود اثنی عشری؛ فرهاد رجالی؛ مسعود بوجار