نویسنده = �������� ������������ ������ ������ ��������
تعداد مقالات: 2
1. تأثیر کاربرد بقایای گندم (.Triticum aestivum L) و لوبیا (.Phaseolus vulgaris L) و سولفات روی بر عملکرد و برخی ویژگی‌های شیمیایی دانه گندم

دوره 11، شماره 1، خرداد 1398، صفحه 67-78

10.22084/ppt.2017.7365.1424

ابوالفضل باغبانی آرانی؛ سید علی محمد مدرس ثانوی؛ امیر کدخدایی؛ محمود محمدی


2. تأثیر پرایمینگ بذر با کیتوزان بر جوانه‌زنی، روابط یونی و خصوصیات بیوشیمیایی نخود تحت تنش شوری

دوره 7، شماره 1، خرداد 1394، صفحه 163-177

بتول مهدوی؛ حسین صفری؛ سید علی محمد مدرس ثانوی