نویسنده = محمد حسین امینی فرد
بررسی تاثیر کود زیستی بیوپتاس و سولفات آهن برخصوصیات فیزیولوژیکی و عملکرد شنبلیله تحت شرایط تنش خشکی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 25 مهر 1401

10.22084/ppt.2022.21366.1983

محمد حسین امینی فرد؛ حمیرا قادری زه؛ حسن بیات؛ علیرضا صمدزاده