نویسنده = محمد حسین امینی فرد
تعداد مقالات: 4
1. بررسی تأثیر سطوح مختلف هیومیک اسید و تراکم کاشت بر صفات کمی و عملکرد گیاه شنبلیله

دوره 13، شماره 1، خرداد 1400، صفحه 47-61

10.22084/ppt.2019.17049.1865

محمدحسین امینی فرد؛ حمیرا قادری زه؛ حسن بیات