نویسنده = عبدالحسین رضایی نژاد
اثر تنش شوری بر برخی از شاخص‌های رشدی و خصوصیات فیزیولوژیکی ارقام انتخابی انار

دوره 13، شماره 1، خرداد 1400، صفحه 19-33

10.22084/ppt.2018.14754.1773

نصراله سوری؛ داود بخشی؛ عبدالحسین رضایی نژاد؛ محمد فیضیان


اثر آبیاری تلفیقی با آب شور و شیرین بر رشد و گل‌دهی آهار

دوره 12، شماره 1، خرداد 1399، صفحه 99-110

10.22084/ppt.2019.17657.1891

زهرا سپهوند؛ عبدالحسین رضایی نژاد؛ صادق موسوی فرد