نویسنده = یوسف سهرابی
تعداد مقالات: 1
1. خصوصیات جوانه‌زنی بذور حاصل از چهار رقم نخود (Cicer arietinum L.) تحت سطوح مختلف آبیاری

دوره 7، شماره 1، بهار و تابستان 1394، صفحه 87-98

خبات ورمزیاریان؛ یوسف سهرابی؛ وریا ویسانی