نویسنده = سیف اله فلاح
اثر کاربرد جداگانه و تلفیقی کود اوره، گاوی و مرغی بر رشد و عملکرد سورگوم علوفه ای

دوره 5، شماره 2، آذر 1392، صفحه 45-54

شهلا لجم اورک؛ سیف الله فلاح؛ شجاع قریان دشتکی