نویسنده = موسی رسولی
تعداد مقالات: 2
1. شناسایی عوامل بازدارنده جوانهزنی بذرهای باریجه (Ferula gummosa) و اثر بازدارندگی عصاره آن روی جوانهزنی و رشد علفهای هرز تاجخروس و جو وحشی

دوره 8، شماره 2، پاییز و زمستان 1395، صفحه 127-137

موسی رسولی؛ علی شهبازی؛ محمود لطفی؛ سید سعید موسوی؛ آذر جهانیان