نویسنده = �������������� ����������������
تعداد مقالات: 3
1. تأثیر هیومی ‌پتاس و سولفات پتاسیم روی برخی صفات بیوشیمیایی و ماندگاری گل شب‌بو (Matthiola incana var. Annua)

دوره 11، شماره 1، خرداد 1398، صفحه 131-142

10.22084/ppt.2017.8899.1521

لیلا صالحی؛ مهرانگیز چهرازی؛ فریده صدیقی دهکردی؛ عبدالامیر معزی


3. تأثیر تیمار کلشی‌سین بر القاء اتوتترا‌پلوئیدی و تغییر صفات مورفوفیزیولوژیک در گل پروانش (Catharanthus roseus) رقم alba

دوره 5، شماره 2، آذر 1392، صفحه 55-62

حمیدرضا حسینی؛ مهرانگیز چهرازی؛ داریوش نباتی احمدی؛ محمد محمودی سورستانی