نویسنده = ایرج اله دادی
تعداد مقالات: 2
1. تاثیر کاربرد مقادیر مختلف کمپوست زباله شهری بر خصوصیات و غلظت عناصر غذایی خاک و رشد و عملکرد ذرت علوفه¬ای

دوره 3، شماره 1، بهار و تابستان 1390، صفحه 83-97

ایرج اله¬دادی؛ علی معماری؛ غلام¬عباس اکبری؛ امید لطفی فر


2. بررسی کارایی سویه¬های مختلف باکتری Bradyrhizobium japonicum به فرم خالص و مخلوط در تثبیت نیتروژن با استفاده از روش ترقیق ایزوتوپی و تاثیر آن بر عملکرد رقم سحر سویا

دوره 1، شماره 1، بهار و تابستان 1388، صفحه 69-80

سمانه متقی؛ ایرج اله دادی؛ غلام عباس اکبری؛ امید لطفی فر؛ محمدرضا اردکانی