نویسنده = ���������������� ��������
تعداد مقالات: 6
1. بررسی وفور علف¬های هرز باریک برگ غالب در مزارع گندم آبی کشور و تعیین عوامل محیطی عمده تاثیر گذار بر تراکم آن¬ها

دوره 3، شماره 2، آذر 1390، صفحه 13-24

سمانه متقی؛ غلامعلی اکبری؛ مهدی مین¬باشی؛ ایرج اله¬دادی؛ اسکندر زند؛ امید لطفی فر


3. تجزیه و تحلیل دای آلل عملکرد دانه و اجزای آن در ژنوتیپ¬های گندم نان تحت شرایط تنش خشکی

دوره 3، شماره 1، خرداد 1390، صفحه 51-62

احمدرضا گل‌پرور؛ سمانه متقی؛ امید لطفی ‌فر


4. تاثیر کاربرد مقادیر مختلف کمپوست زباله شهری بر خصوصیات و غلظت عناصر غذایی خاک و رشد و عملکرد ذرت علوفه¬ای

دوره 3، شماره 1، خرداد 1390، صفحه 83-97

ایرج اله¬دادی؛ علی معماری؛ غلام¬عباس اکبری؛ امید لطفی فر


5. مقایسه عملکرد، اجزا عملکرد و انتقال مجدد مواد فتوسنتزی در ژنوتیپ¬های قدیمی و جدید برنج

دوره 1، شماره 2، آذر 1388، صفحه 21-32

غلامعلی اکبری؛ رحمت اله صالحی زرخونی؛ سمانه متقی؛ امید لطفی فر؛ مجتبی یوسفی راد؛ مرتضی نصیری