نویسنده = فاطمه سلیمانی
تعداد مقالات: 1
1. تأثیر خصوصیات رشدی علف های هرز چاودار (Secale cereale) و خردل وحشی (Sinapis arvensis) بر افت عملکرد گندم (Triticum aestivm L.)

دوره 5، شماره 1، بهار و تابستان 1392، صفحه 1-17

بیژن سعادتیان؛ گودرز احمدوند؛ فاطمه سلیمانی