کلیدواژه‌ها = مرکبات
تحمل به تنش یخبندان ژنوتیپ‌های مرکبات تحت دو دمای زیر انجماد

دوره 12، شماره 1، خرداد 1399، صفحه 193-209

10.22084/ppt.2020.19704.1938

ابوذر ابوذری؛ محمود سلوکی؛ بهروز گلعین؛ براتعلی فاخری؛ عاطفه صبوری


اثر قارچ میکوریز آربوسکولار بر رشد رویشی و جذب فسفر دو پایه نارنج و راف‌لمون تحت تنش خشکی

دوره 9، شماره 2، آذر 1396، صفحه 105-115

10.22084/ppt.2017.2238

زهرا حیدریان پور؛ محمد حسین شمشیری؛ مجید اسماعیلی زاده