کلیدواژه‌ها = شوری
بررسی اثر متقابل ژنوتیپ × محیط برای پایداری عملکرد دانه گلرنگ از طریق روش GGE بای‌پلات

دوره 12، شماره 2، آذر 1399، صفحه 9-19

10.22084/ppt.2019.6375.1369

بهروز واعظی؛ جعفر احمدی؛ هوشنگ نارکی؛ ولی اله یوسفی


اثر تنش شوری بر عملکرد و برخی وی‍‍ژگی‌های فیزیکی و بیوشیمیایی توت‌فرنگی رقم "کاماروزا"

دوره 6، شماره 2، آذر 1393، صفحه 127-138

مظفر دولتشاه؛ عبدالحسین رضایی نژاد؛ منصور غلامی


اثر شوری آب آبیاری بر جوانه¬زنی، سبز شدن، عملکرد بیولوژیکی و کمیت و کیفیت اسانس بادرشبویه (Dracocephalum moldavica L.)

دوره 2، شماره 1، خرداد 1389، صفحه 25-34

سعید دوازده امامی؛ محمد¬رضا جهانسوز؛ داریوش مظاهری؛ فاطمه سفیدکن