کلیدواژه‌ها = نیتروکسین
اثر کاربرد کودهای زیستی، شیمیایی و آلی بر برخی ویژگی‌های کیفی علوفه سورگوم دانه‌ای در شرایط گلخانه

دوره 8، شماره 1، خرداد 1395، صفحه 69-80

10.22084/ppt.2016.1763

رضا کمائی؛ حسین رجائی شریف آبادی؛ مهدی پارسا؛ محسن جهان؛ عباسعلی ناصریان


تأثیر کودهای بیولوژیک، دامی و شیمیایی و اندازه بنه مادری بر ویژگی‌های بنه‌های دختری زعفران (Crocus sativus)

دوره 7، شماره 2، آذر 1394، صفحه 13-24

زینب علی پور؛ سهراب محمودی؛ محمدعلی بهدانی؛ محمدحسن سیاری