کلیدواژه‌ها = عناصر غذایی
تعداد مقالات: 2
1. بررسی خصوصیات مورفولوژیکی، پومولوژیکی و غلظت برخی عناصر غذایی شش پایه از درختان میوه هسته‌دار

دوره 11، شماره 1، بهار و تابستان 1398، صفحه 79-88

هومن شریفی؛ ناصر بوذری؛ میترا میرعبدالباقی


2. آنالیز عنصری اسپیر گونه‌های مارچوبه بومی ایران و ارتباط آن‌ها با عوامل محیطی با استفاده از همبستگی کانونیک

دوره 10، شماره 2، پاییز و زمستان 1397، صفحه 107-120

سیدجواد موسوی زاده؛ محمدرضا حسندخت؛ عبدالکریم کاشی