کلیدواژه‌ها = فنل کل
اثر سطوح مختلف مولیبدن و نیتروژن روی برخی خصوصیات مورفوفیزیولوژیکی اسفناج

دوره 15، شماره 2، اسفند 1402، صفحه 13-27

10.22084/ppt.2024.28466.2108

لیلا مفتون؛ محمود اثنی عشـری؛ معصومه عامریان


تأثیر کاربرد پس از برداشت محلول‌های مختلف کلسیم بر کیفیت میوه سیب فوجی طی انبارمانی

دوره 9، شماره 1، خرداد 1396، صفحه 65-77

10.22084/ppt.2017.2204

انسیه قربانی؛ داود بخشی؛ اسماعیل فلاحی؛ بابک ربیعی