کلیدواژه‌ها = غلظت اسید فیتیک
تعداد مقالات: 1
1. تأثیر کاربرد بقایای گندم (.Triticum aestivum L) و لوبیا (.Phaseolus vulgaris L) و سولفات روی بر عملکرد و برخی ویژگی‌های شیمیایی دانه گندم

دوره 11، شماره 1، بهار و تابستان 1398، صفحه 67-78

ابوالفضل باغبانی آرانی؛ سید علی محمد مدرس ثانوی؛ امیر کدخدایی؛ محمود محمدی