کلیدواژه‌ها = کشاورزی پایدار
اثر برهمکنش میکروارگانیسم های ریزوسفری، برجذب عناصر روی، منگنز، منیزیم و عملکرد اسانس در آویشن دنایی (Thymus daenensis)

دوره 5، شماره 2، آذر 1392، صفحه 23-34

فرزانه بهادری؛ ابراهیم شریفی عاشورآبادی؛ مهدی میرزا؛ محمد متینی زاده؛ وحید عبدوسی


تاثیر زمان تلقیح بر روی اجزاء عملکردی گیاه سویا در برخی از خاک¬های آهکی خوزستان

دوره 1، شماره 1، خرداد 1388، صفحه 11-20

عطااله خادم¬الرسول؛ هادی عامری¬خواه؛ عبدالامیر معزی؛ علی کرایی