کلیدواژه‌ها = آفتابگردان
ارزیابی تحمل به تنش خشکی آخر فصل در ژنوتیپ‌های آفتابگردان (Hellianthus annuus L.)

دوره 13، شماره 1، خرداد 1400، صفحه 63-78

10.22084/ppt.2021.17747.1895

علی صارمی راد؛ خداداد مصطفوی؛ محمدصادق حسینی


تغییرات شاخص کلروفیل، شاخص سطح برگ و پارامترهای ریشه گیاه آفتابگردان در کم-آبیاری تنظیم شده و کم‌آبیاری ناقص ریشه

دوره 6، شماره 1، خرداد 1393، صفحه 69-79

علی قدمی فیروز آبادی؛ محمود رائینی؛ علی شاه نظری؛ حمید زارع ابیانه