کلیدواژه‌ها = وزن خشک
اثر کادمیوم و زئولیت بر صفات رشد شاهی (Lepidium sativum L.) و تربچه (Raphanus sativus L.)

دوره 8، شماره 1، خرداد 1395، صفحه 137-146

10.22084/ppt.2016.1770

صمد خرسندی؛ صاحبعلی بلندنظر؛ محمد عدلی پور


تأثیر تنش شوری بر برخی ویژگی‌های فیزیولوژیکی و رشد دو رقم ذرت شیرین

دوره 7، شماره 2، آذر 1394، صفحه 153-165

افسانه نعمت پور؛ سید عبدالرضا کاظمینی؛ محسن عدالت