کلیدواژه‌ها = تجزیه خوشه‌ای
ارزیابی ارتباط بین صفات فنولوژیک با عملکرد در بوته و کاربرد این صفات در گزینش و گروه‌بندی ژنوتیپ‌های کینوا

دوره 14، شماره 1، شهریور 1401، صفحه 33-43

10.22084/ppt.2023.24775.2054

رضا مرادی ریزوندی؛ سید سعید موسوی؛ محمدرضا عبداللهی؛ محمود باقری


تحلیل عاملی و گروه‌بندی ژنتیکی ژنوتیپ‌های گلرنگ (Carthamus tinctorious L.) تحت تنش کم‌آبی آخر فصل و شرایط نرمال

دوره 12، شماره 1، خرداد 1399، صفحه 47-61

10.22084/ppt.2019.4257.1257

سلیمان یارالهی؛ احمد اسماعیلی؛ سیدسجاد سهرابی؛ سیده زهرا حسینی؛ علیرضا زبرجدی


تنوع خصوصیات مختلف مرتبط با مقاومت مزرعه‌ای در ژنوتیپ‌های مختلف یونجه (Medicago sativa L.) نسبت به سرخرطومی برگ یونجه (Hypera postica Gyll.)

دوره 7، شماره 1، خرداد 1394، صفحه 141-152

صلح الدین جمشیدی گولان؛ حجت الله مظاهری لقب؛ سید سعید موسوی؛ مهدی کاکایی