موضوعات = کشت بافت گیاهی
تعداد مقالات: 3
1. اثر محیط‌کشت، سویه آگروباکتریوم و نور بر القاء ریشه موئین گیاه دارویی خشخاش

دوره 10، شماره 2، پاییز و زمستان 1397، صفحه 93-105

علی قربانی؛ احمد اسماعیلی؛ فرهاد نظریان فیروز ابادی؛ سیده زهرا حسینی


2. بررسی ترکیبات فنلی تراوش شده از ریزقلمه‌های تک‌گره گردو در محیط‌کشت مایع DKW

دوره 10، شماره 1، بهار و تابستان 1397، صفحه 13-31

عبداله احتشام نیا؛ منصور غلامی


3. محیط‌کشت بهینه برای رشد درون شیشه‌ای گل‌آذین انگور

دوره 7، شماره 2، پاییز و زمستان 1394، صفحه 203-219

اعظم صدیقی؛ منصور غلامی؛ حسن ساری خانی؛ عبدالکریم چهرگانی راد