موضوعات = کشاورزی اکولوژیک
تعداد مقالات: 2
1. تأثیر کاربرد بقایای گندم (.Triticum aestivum L) و لوبیا (.Phaseolus vulgaris L) و سولفات روی بر عملکرد و برخی ویژگی‌های شیمیایی دانه گندم

دوره 11، شماره 1، بهار و تابستان 1398، صفحه 67-78

10.22084/ppt.2017.7365.1424

ابوالفضل باغبانی آرانی؛ سید علی محمد مدرس ثانوی؛ امیر کدخدایی؛ محمود محمدی


2. تحلیل رگرسیون و آنالیز مسیر روابط بین عملکرد دانه و مهم‌ترین اجزاء عملکرد کنجد

دوره 10، شماره 2، پاییز و زمستان 1397، صفحه 145-156

10.22084/ppt.2017.11828.1662

محمدجواد مصطفوی؛ مهدی نصیری محلاتی؛ علیرضا کوچکی