موضوعات = فیزیولوژی پس از برداشت
تعداد مقالات: 11
1. بررسی اثر خشک و تر انبارمانی گل بریدنی سوسن دورگه (Longiflorum × Asiatic hybrids) رقم "سبدازل" در شرایط اتمسفر تعدیل یافته مجهول

دوره 11، شماره 1، بهار و تابستان 1398، صفحه 115-129

10.22084/ppt.2017.9023.1512

نجمه فرهودی؛ محمدرضا صالحی سلمی؛ فتانه یاری؛ احسان شهبازی


3. تغییر خواص کیفی میوه‌ی سیب رقم رد دلیشیز در پاسخ به کاربرد پس از برداشت اسید سالیسیلیک و اکسید نیتریک

دوره 10، شماره 1، بهار و تابستان 1397، صفحه 107-124

10.22084/ppt.2018.7119.1417

محمدرضا اصغری؛ هاجر غفاری بکتاش؛ علیرضا فرخزاد


4. اثر بُر روی کنترل پوسیدگی خاکستری و کیفیت پس از برداشت میوه توت‌فرنگی رقم سلوا

دوره 10، شماره 1، بهار و تابستان 1397، صفحه 149-157

10.22084/ppt.2017.4921.1308

محمود اثنی عشری؛ اعظم رحیمیان؛ حسن ساریخانی؛ دوستمراد ظفری


5. اثر تیمار پس از برداشت اسید سالیسیلیک بر خصوصیات فیزیکوشیمیایی و عمر ماندگاری گل‌های شاخه بریده رز رقم هاتر کلاس

دوره 9، شماره 1، بهار و تابستان 1396، صفحه 33-47

10.22084/ppt.2017.2202

میترا اعلائی؛ مهدیه میرزایی مشهود؛ سید نجم الدین مرتضوی


6. تأثیر کاربرد پس از برداشت محلول‌های مختلف کلسیم بر کیفیت میوه سیب فوجی طی انبارمانی

دوره 9، شماره 1، بهار و تابستان 1396، صفحه 65-77

10.22084/ppt.2017.2204

انسیه قربانی؛ داود بخشی؛ اسماعیل فلاحی؛ بابک ربیعی


7. تأثیر سطوح مختلف پتاسیم در محلول غذایی بر کیفیت میوه فلفل دلمهای

دوره 8، شماره 2، پاییز و زمستان 1395، صفحه 25-37

10.22084/ppt.2016.1853

محمدکاظم سوری؛ صدیقه مردانلو


10. بررسی اثر پوشش واکس و مدت انبارداری بر خصوصیات کیفی و کارآیی آنتی‌رادیکالی میوه‌ی چهار رقم مرکبات

دوره 8، شماره 1، بهار و تابستان 1395، صفحه 219-234

10.22084/ppt.2016.1776

جواد فتاحی مقدم؛ معصومه کیا اشکوریان؛ بهروز گلعین


11. تأثیر متیل جاسمونات بر کاهش خسارت سرمازدگی و حفظ کیفیت میوه شلیل رقم رد گلد

دوره 7، شماره 2، پاییز و زمستان 1394، صفحه 167-178

محمد رضا اصغری؛ نسرین اژدر