موضوعات = فیزیولوژی پس از برداشت
تعداد مقالات: 11
1. بررسی اثر خشک و تر انبارمانی گل بریدنی سوسن دورگه (Longiflorum × Asiatic hybrids) رقم "سبدازل" در شرایط اتمسفر تعدیل یافته مجهول

دوره 11، شماره 1، بهار و تابستان 1398، صفحه 115-129

نجمه فرهودی؛ محمدرضا صالحی سلمی؛ فتانه یاری؛ احسان شهبازی


3. تغییر خواص کیفی میوه‌ی سیب رقم رد دلیشیز در پاسخ به کاربرد پس از برداشت اسید سالیسیلیک و اکسید نیتریک

دوره 10، شماره 1، بهار و تابستان 1397، صفحه 107-124

محمدرضا اصغری؛ هاجر غفاری بکتاش؛ علیرضا فرخزاد


4. اثر بُر روی کنترل پوسیدگی خاکستری و کیفیت پس از برداشت میوه توت‌فرنگی رقم سلوا

دوره 10، شماره 1، بهار و تابستان 1397، صفحه 149-157

محمود اثنی عشری؛ اعظم رحیمیان؛ حسن ساریخانی؛ دوستمراد ظفری


5. اثر تیمار پس از برداشت اسید سالیسیلیک بر خصوصیات فیزیکوشیمیایی و عمر ماندگاری گل‌های شاخه بریده رز رقم هاتر کلاس

دوره 9، شماره 1، بهار و تابستان 1396، صفحه 33-47

میترا اعلائی؛ مهدیه میرزایی مشهود؛ سید نجم الدین مرتضوی


6. تأثیر کاربرد پس از برداشت محلول‌های مختلف کلسیم بر کیفیت میوه سیب فوجی طی انبارمانی

دوره 9، شماره 1، بهار و تابستان 1396، صفحه 65-77

انسیه قربانی؛ داود بخشی؛ اسماعیل فلاحی؛ بابک ربیعی


7. تأثیر سطوح مختلف پتاسیم در محلول غذایی بر کیفیت میوه فلفل دلمهای

دوره 8، شماره 2، پاییز و زمستان 1395، صفحه 25-37

محمدکاظم سوری؛ صدیقه مردانلو


9. اثر تیمار پس از برداشت آب گرم بر القاء مقاومت به سرمازدگی در میوه خرمالو (Diospyros kaki Thunb.) رقم کرج

دوره 8، شماره 1، بهار و تابستان 1395، صفحه 1-14

محمود اثنی عشری؛ مریم باقری؛ احمد ارشادی


10. بررسی اثر پوشش واکس و مدت انبارداری بر خصوصیات کیفی و کارآیی آنتی‌رادیکالی میوه‌ی چهار رقم مرکبات

دوره 8، شماره 1، بهار و تابستان 1395، صفحه 219-234

جواد فتاحی مقدم؛ معصومه کیا اشکوریان؛ بهروز گلعین


11. تأثیر متیل جاسمونات بر کاهش خسارت سرمازدگی و حفظ کیفیت میوه شلیل رقم رد گلد

دوره 7، شماره 2، پاییز و زمستان 1394، صفحه 167-178

محمد رضا اصغری؛ نسرین اژدر