موضوعات = میوه کاری
تعداد مقالات: 4
1. تنوع ژنتیکی و وراثت‌پذیری ویژگی‌های مورفولوژیکی ارقام و ژنوتیپ‌های زردآلو در شرایط آب و هوایی سنندج

دوره 9، شماره 1، بهار و تابستان 1396، صفحه 17-32

10.22084/ppt.2017.2200

صدیق ابراهیمی؛ عبدالحسین رضایی ن‍ژاد؛ احمد اسماعیلی؛ فرهاد کرمی


2. مطالعه صفات کمی و کیفی پنج رقم گلابی (Pyrus communis) بومی و خارجی در استان خراسان رضوی

دوره 8، شماره 2، پاییز و زمستان 1395، صفحه 53-67

10.22084/ppt.2016.1855

شادی عطار؛ غلامحسین داوری نژاد؛ سید حسین نعمتی


3. اثر تنش شوری بر خصوصیات مورفولوژیک و فیزیولوژیک در برخی از ژنوتیپ‌های انتخابی بادام پیوند شده روی پایه GF677

دوره 7، شماره 2، پاییز و زمستان 1394، صفحه 137-152

علی مومن پور؛ داود بخشی؛ علی ایمانی؛ حامد رضایی


4. اثر محلول‌پاشی بنزیل‌آدنین و والد پدری بر نجات جنین‌های هیبرید انگور (Vitis vinifera L.) رقم عسکری

دوره 7، شماره 1، بهار و تابستان 1394، صفحه 35-45

میترا رازی؛ حامد دولتی‌بانه؛ رسول جلیلی مرندی