تأثیر کودهای بیولوژیک، دامی و شیمیایی و اندازه بنه مادری بر ویژگی‌های بنه‌های دختری زعفران (Crocus sativus)

نوع مقاله : مقاله علمی-پژوهشی

نویسندگان

1 دانشگاه بیرجند

2 دانشکده کشاورزی دانشگاه بیرجند

چکیده

پژوهش حاضر به­منظورارزیابی تأثیر کودهای زیستی، دامی و شیمیایی و وزن بنه مادری بر ویژگی­های بنه­های دختری زعفران،در سال زراعی 91-1390و در شهرستان مه­ولات انجام شد. این آزمایش به­صورت فاکتوریل و در قالب طرح اسپلیت پلات و با چهار تکرار اجرا شد. تیمارها شامل کودشیمیایی و دامی در سه سطح (100%، 50% و عدم­مصرف کود دامی و شیمیایی) به­عنوان عامل کرت اصلی و ترکیب فاکتوریل از کود بیولوژیکدر سه سطح (کود نیتروکسین، بیوسوپرفسفات و شاهد) و اندازه بنه مادری در سه سطح (بنه­های با وزن 6-4 گرم، 10-8 گرم و 14-12 گرم) به­عنوان عامل کرت فرعی بود. نتایج نشان داد با مصرف کود دامی و شیمیایی از صفر به 100%، تعداد بنه دختری زعفرانو وزن بنه به­صورت معنی­داری افزایش یافت، اما تأثیری بر قطر بنه نداشت. مصرف کود بیولوژیک وزن بنه را به­طور معنی­داری (7/3) درصد افزایش داد، در­حالی­که تغییری در تعداد و قطر بنه ایجاد نکرد. بیشترین تعداد، قطر و وزن بنه دختری نیز با استفاده از بزرگ­ترین بنه مادری به­دست آمد. از آنجا که بنه های درشت در سال­های بعد عملکرد بیشتری دارند پیشنهاد می‌شود در کشت زعفران از بنه­های درشت استفاده شود. همچنین استفاده از کودهای بیولوژیک ضمن بهبود ویژگی­های بنه دختری زعفران می­تواند مصرف کودهای دامی و شیمیایی را کاهش دهد. 

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Effect of Bio-, Manure and Chemical Fertilizers and Corm Weight on the Corm Characteristics of Saffron (Crocus sativus)

نویسندگان [English]

  • zeinab alipoor 1
  • sohrab mahmoodi 2
  • mohammad ali behdani 1
  • mohammad hasan sayyari 1
1 birjand univercity
2 birjand univercity
چکیده [English]

The present research was accomplished in order to investigate the effects of different fertilizers and corm size on corm characteristics of saffron, in Mahvelate, during 2012. The experiment was conducted as a split plot factorial design with four replications. Treatments were comprised of manure and chemical fertilizers (in three levels of 100%, 50% and control) considered as main plot, and combination of biological fertilizer (in three levels of nitroxin, bio-superphosphate and control) and mother corm weight (in three levels of 4-6, 8-10 and 12-14 g) as sub plot. Result showed that application of manure and chemical fertilizers increased number and weight of daughter corm significantly, but had no significant effect on corm diameter. Use of biological fertilizers caused weight of corm to be increased by 3.7%, whereas didn’t change the number of corm and corm diameter. The highest number, diameter and weight of daughter corm was also recorded btained with use of the largest mother corm. Since big corms producted more yield in next years, it is suggested that use of big corms in saffron production. Also use of biological fertilizers caused improvement characteristics of dauther corm and reduction use of manure and chemical fertilizers.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Bio superphosphate
  • Corm diameter
  • Cow manure
  • Nitroxin
  • Poultry manure
امیدبیگی، ر.، رمضانی، آ.، صادقی، ب. و زیارت­نیا، م. 1382. اثر وزن پیاز روی عملکرد زعفران در اقلیم نیشابور. سومین همایش ملی زعفران ایران، مشهد. 11 تا 12 آذر. ص. 37-34.
امیدی، ح.، نقدی­بادی، ح.، گلزاد، ع.، ترابی، ح. و فتوکیان، م. 1388. تأثیر کود شیمیایی و زیستی نیتروژن بر عملکرد کمی و کیفی زعفران. فصلنامه گیاهان دارویی، 30: 109-98.
تیموری، ص. 1391. تأثیر کودهای آلی و شیمیایی بر صفات زراعی و مورفولوژیک زعفران (Crocus sativus L.). پایان­نامه کارشناسی­ارشد، دانشکده کشاورزی، دانشگاه بیرجند. 64 صفحه.
صادقی، ب. 1372. اثر وزن بنه بر گل­آوری زعفران. انتشارات سازمان پژوهش­های علمی و صنعتی ایران، مرکز خراسان. 53 صفحه.
صالح­راستین، ن. 1380. کودهای بیولوژیک و نقش آنها در راستای نیل به کشاورزی پایدار. مجموعه مقالات ضرورت تولید صنعتی کودهای بیولوژیک در کشور. انتشارات آموزش کشاورزی، کرج. 54 صفحه.
شریفی عاشورآبادی، ا.، نورمحمدی، ق.، متین، ا.، قلاوند، ا. و لباسچی، م. ح. 1381. مقایسه کارآیی انرژی حاصلخیزی خاک در سیستم­های مختلف کشت. مجله پژوهش و سازندگی، 56: 97-91.
عجم، ع.، بخش کلارستاقی، ک. و صدرآبادی، ر. 1390. بررسی اثرات تراکم کاشت و وزن بنه برعملکرد و ویژگیهای بنه دختری زعفران زراعی. ششمین همایش ملی ایده های نو در کشاورزی، ایران، خوراسگان. 11-10 اسفند. ص. 63-59.
کافی، م.، راشدمحصل، م. ح.، کوچکی، ع. و ملافیلابی، ع. 1381. زعفران: فناوری تولید و فرآوری. انتشارات زبان و ادب، مشهد. 280 صفحه.
کوچکی، ع.، جهانی، م.، تبریزی، ل. و محمدآبادی، ع. 1390. ارزیابی اثر کودهای بیولوژیکی و شیمیایی و تراکم بر عملکرد گل و ویژگی­های بنه زعفران. نشریه آب و خاک (علوم وصنایع غذایی)، 25: 206-196.
نادری درباغشاهی، م. ر.، خواجه­باشی، س. م.، بنی­طباء، س. ع. ر. و دهدشتی، س. م. 1387. اثر روش، تراکم و عمق کاشت بر عملکرد و مدت بهره­برداری از مزرعه زعفران زراعی در منطقه اصفهان (Crocus sativus L. ). مجله نهال و بذر، 24 (4): 657-643.
نقدی­بادی، ح. ع.، امیدی، ح.، گلزاد، ع.، ترابی، ح. و فتوکیان، م. ح. 1390. تغییرات میزان کروسین، پیکروسین و سافرانال و ویژگی­های زراعی زعفران (Crocus sativus L.) تحت تأثیر کودهای زیستی و شیمیایی فسفره. فصلنامه گیاهان دارویی، 40: 67-57.
نصیری­محلاتی، م.، کوچکی، ع.، برومند رضازاده، ز. و تبریزی، ل. 1386. بررسی اثر وزن و دوره انبارداری بنه بر نحوه تخصیص مواد فتوسنتزی در گیاه زعفران (Crocus sativus L.). مجله پژوهش­های زراعی ایران، 5: 166-155.
Amiri, M. E. 2008. Impact of animal manures and chemical fertilizers on yield components of saffron (Crocus sativus L.). American-Eurasian Journal of Agricultural & Environmental Sciences, 4: 274-279.
Aytekin, A. and Acikgoz, A. O. 2008. Hormone and microorganism treatments in the cultivation of Saffron (Crocus sativus L.). Plant Molecular, 13: 1135-1146.
De Juan, A., Moya, A., Lopez, S., Botella, O., Lopez, H. and Munoz, R. 2003. Influence of the corm size and the density of plantation in the yield and the quality of the production of corms of Crocus sativus L. ITEA-Informacion Tecnica Economica Agraria, 99: 169-180.
De Masstro, G. and Ruta, C. 1993. Relation between corm size and saffron (Crocus sativus L.) flowering. Acta Horticulturae, 334: 512-517.
Dokora, F. D., Matiru, V., king, M. and Phillips, D. A. 2002. Plant growth promotion in legumes and cereals by lumichrome, a rhizobial signal metabolite. In: Finan, T. M., O'Brain, M. R., layzell, D. B., vessey, K. and Newton, W. E. eds. Nitrogen Fixation: Global Perspectives. Wallingford, UK. Canadian Association of Business Incubation publishing, Pp. 321-322.
Gull, M., Hafee, F. Y., Saleem, M. and Malik, K. 2004. Phosphorus uptake and growth promotion of chickpea by co-inoculation of mineral phosphate rentoizing bacteria and mixed rhizobial culture. Journal of Experimental Agriculture,44: 623 -628.
Hosseini, M., Sadeghiand, B. and Aghamiri, S. A. 2004. Influence of foliar fertilization on yield Saffron (Crocus sativus L.). Acta Horticulturae, 650: 195-200.
Molina, R.V., Valero, M., Navarro, Y., Guardiola, L. E. and Garcia-Luice, A. 2005. Temperature effects on flower formation in saffron (Crocus sativus L.). Scientia Horticulturae, 103: 361-379.
Munshi, A. M., Sindha, J. S. and Baba, G. H. 1989. Improved cultivation practices for saffron. Indian Farming, 39: 27-30.
Negbi, M., Dagan, B., Dror, A. and Basker, D. 1989. Growth, flowering, vegetative reproduction, and dormancy in the saffron crocus (Crocus sativus). Israel Journal of Botany, 38: 95-113.
Pandy, D. P. and Srivastava, R. P. 1979. A note on the effect of the size of croms on the sprouting and flowering of saffron. Progressive Horticulturae, 6: 86-92.
Patten, C. L. and Glick, B. R. 1996. Bacterial biosynthesis of indole-3-acetic acid. Canadian Journal of Microbiology, 42: 207- 220.
Renau-morata, B., Nebauer, S. G., Sanchez, M. and Molina, R. V. 2012. Effect of corm size, water stress and cultivation conditions on photosynthesis and biomass partitioning during the vegetative growth of saffron (Crocus sativus L.). Industrial Crops and Products, 39: 40-46.
Richardson, A. E. 2001. Prospects for using soil microorganisms to improve the acquisition of phosphorus by plants. Plant Physiology, 28: 897- 906.
Sharaf-Eldin, M., Fernandez, J. and Al-Khedhairi, A. 2010. The effect of corm weight on Saffron (Crocus sativus L.) Planta Medica, 13: 396-403.
Sharma, A. K. 2002. Biofertilizers for sustainable agriculture. Agrobios, India. 407 pp.
Singh, S. and Kapoor, K. K. 1998. Inoculation with phosphate solubilizing microorganisms and a vesicular arbuscular mycorrhizal fungus improves dry matter yield and nutrient uptake by wheat grown in a sandy soil. Biology and Fertility of Soils, 28: 139.
Sofi, J. A., Nayar, A., Kirmani, S. and Ansar-ul, H. 2008. Effect of integrated nutrient management on saffron yield and soil fertility. An Asian Journal of Soil Science, 3: 117-119.