راهنمای نگارش و تنظیم مقاله

 راﻫﻨﻤﺎی نگارش و ﺗﻨﻈﯿﻢ ﻣﻘﺎﻟﻪ ﺟﻬﺖ چاپ در ﻣﺠﻠﻪ ﻓنآوری ﺗﻮﻟﯿﺪات ﮔﯿﺎﻫﯽ

 ﻣﺠﻠﻪ ﻓﻦ­آوری ﺗﻮﻟﯿﺪات ﮔﯿﺎﻫﯽ ﻣﻘﺎﻻت پژوهشی ﯾﺎ ﻣﺮوری در زﻣﯿﻨﻪ ﺗﻮﻟﯿﺪات ﮔﯿﺎﻫﯽ (زراﻋﯽ، ﺑﺎﻏﯽ و داروﯾﯽ) را ﺟﻬﺖ ﺑﺮرﺳﯽ و ﭼﺎپ ﻣﯽ­ﭘﺬﯾﺮد. راﻫﻨﻤﺎی ﺗﻬﯿﻪ ﻣﻘﺎﻟﻪ ﺑﺮای اراﺋﻪ ﺑﻪ ﻣﺠﻠﻪ در ﻗﺴﻤﺖ ذﯾﻞ آﻣﺪه اﺳﺖ. ﻟﻄﻔﺎً ﻣﻘﺎﻟه ­های خود را با این دستورالعمل ﺗﻄﺒﯿﻖ داده و پس از رعایت تمامی موارد خواسته شده، آن­را برای چاپ ارسال ﻧﻤﺎﯾﯿﺪ. این راهنمای نگارش در سایت دانشگاه بوعلی سینا (www.basu.ac.ir)، نشریه علمی و پژوهشی فن آوری تولیدات گیاهی در دسترس است.

1- اراﺋﻪ ﻣﻘﺎﻟﻪ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﻪ ﻃﺮﯾﻖ اﻟﮑﺘﺮوﻧﯿﮑﯽ و در ﻗﺎﻟﺐ  ﻓﺎﯾﻞ Word و Pdf  ﺻﻮرت ﮔﯿﺮد. ﺷﮑﻞ­ﻫﺎ ﻣﯽ­ﺗﻮاﻧﻨﺪ در ﻣﺤﯿﻂ اﻟﮑﺘﺮوﻧﯿﮑﯽ Word ﻗﺮار داده ﺷﺪه و ﯾﺎ ﺑﻪ­ﻃﻮر ﺟﺪاﮔﺎﻧﻪ ﺑه­­ﺼﻮرت  ﯾﮑﯽ از ﻓﺮﻣﺖ­ﻫﺎی: (JPEG( .jpg) ، GIF( .jif) ،TIFF( .tif و یا (EPS( .eps ارائه شوند. ارﺳﺎل اﻟﮑﺘﺮوﻧﯿﮑﯽ ﻣﻘﺎﻟﻪ ﺑﺎﻋﺚ ﺗﺴﻬﯿﻞ در اراﺋﻪ ﻣﻘﺎﻟﻪ، ﺳﺮﻋﺖ ﺑﺨﺸﯿﺪن ﺑﻪ ﻣﺮاﺣﻞ داوری و ﺑﺮرﺳﯽ و اﻣﮑﺎن ﭘﯿﮕﯿﺮی (Tracking)  آن ﻣﯽ­ﺷﻮد.

2- ﻣﻘﺎﻟﻪ ﺑﺎﯾﺪ دارای ﻣﺘﻦ ﮐﺎﻣﻞ ﻓﺎرﺳﯽ و ﭼﮑﯿﺪه ﻓﺎرﺳﯽ و اﻧﮕﻠﯿﺴﯽ ﺑﺎﺷﺪ. 

3- ﺗﻤﺎﻣﯽ ﺻﻔﺤﺎت ﻣﻘﺎﻟﻪ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﻪ­ﺻﻮرت double-spaced در اﻧﺪازه A4 و ﺑﺎ ﺣﺎﺷﯿﻪ 3 ﺳﺎﻧﺘﯽ ﻣﺘﺮ از ﭼﻬﺎر ﻃﺮف اراﺋﻪ ﮔﺮدد. ﺻﻔﺤﻪ اول ﯾﺎ ﺻﻔﺤﻪ ﻋﻨﻮان ﻓﻘﻂ ﺑﻪ­ﻋﻨﻮان و ﻣﺸﺨﺼﺎت ﻣﻘﺎﻟﻪ اﺧﺘﺼﺎص دارد و از ﺑﺎﻻ ﺑﻪ ﭘﺎﯾﯿﻦ ﺷﺎﻣﻞ ﻗﺴﻤﺖ­ﻫﺎی زﯾﺮ اﺳﺖ:

ﻋﻨﻮان ﮐﺎﻣﻞ ﻣﻘﺎﻟﻪ ﺑﻪ ﻓﺎرﺳﯽ  

ﻋﻨﻮان ﮐﺎﻣﻞ ﻣﻘﺎﻟﻪ ﺑﻪ اﻧﮕﻠﯿﺴﯽ  

اﺳﺎﻣﯽ ﮐﺎﻣﻞ و ﻣﺮﺗﺒﻪ ﻋﻠﻤﯽ [ﻣﺮﺑﯽ، اﺳﺘﺎدﯾﺎر، داﻧﺸﯿﺎر و اﺳﺘﺎد (آﻣﻮزﺷﯽ و ﯾﺎ ﭘﮋوﻫﺸﯽ)].  

آدرس ﮐﺎﻣﻞ نویسنده یا ﻧﻮﯾﺴﻨﺪﮔﺎن.

ﻣﺤﻞ اﻧﺠﺎم ﺗﺤﻘﯿﻖ و در ﺻﻮرت اﺳﺘﺨﺮاج ﻣﻘﺎﻟﻪ از ﭘﺎﯾﺎن ﻧﺎﻣﻪ، ذﮐﺮ ﻧﺎم اﺳﺘﺎد و ﯾﺎ اﺳﺎﺗﯿﺪ راﻫﻨﻤﺎ و اراﺋﻪ ﻣﻮاﻓﻘﺖ ﮐﺘﺒﯽ اﯾﺸﺎن به همراه مقاله اﻟﺰاﻣﯽ اﺳﺖ.  

ﻧﺎم و ﻧﺎم ﺧﺎﻧﻮادﮔﯽ نویسنده ﻣﺴﺌﻮل ﻣﮑﺎﺗﺒات ﻣﻘﺎﻟﻪ  

ﺷﻤﺎره ﺗﻠﻔﻦ (ﻫﻤﺮاه و یا ﻣﺤﻞ ﮐﺎر)، دورﻧﮕﺎر و ﭘﺴﺖ اﻟﮑﺘﺮوﻧﯿﮑﯽ تویسنده ﻣﺴﺌﻮل ﻣﮑﺎﺗﺒات  

4- ﻣﺘﻦ ﻣﻘﺎﻟﻪ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺎ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ Word، ﻋﻨﻮان ﻣﻘﺎﻟﻪ ﺑﺎ ﻗﻠﻢﻧﺎزﻧﯿﻦ ﺳﯿﺎه و اﻧﺪازه ﻗﻠﻢ 16 (در ﻣﺘﻦ اﻧﮕﻠﯿﺴﯽ Bold،Times New Roman ،Pt.13)، اﺳﻢ (اﺳﺎﻣﯽ) ﻧﻮﯾﺴﻨﺪه ﯾﺎ ﻧﻮﯾﺴﻨﺪﮔﺎن ﺑﺎ ﻗﻠﻢ ﻧﺎزﻧﯿﻦ ﺳﯿﺎه و اﻧﺪازه ﻗﻠﻢ 12 (در ﻣﺘﻦ اﻧﮕﻠﯿﺴﯽ Pt.10 ،Bold،Times New Roman)، ﻣﺤﻞ ﺗﺤﻘﯿﻖ و ﻣﺘﻦﻣﻘﺎﻟﻪ ﺑﺎ ﻗﻠﻢ ﻧﺎزﻧﯿﻦ ﻣﻌﻤﻮﻟﯽ و اﻧﺪازه ﻗﻠﻢ 12 (در ﻣﺘﻦ اﻧﮕﻠﯿﺴﯽ Pt. 10 ،Times New Roman) و ﺣﺎﺷﯿﻪ 3 ﺳﺎﻧﺘﯽ ﻣﺘﺮ از ﭼﻬﺎر ﻃﺮف ﺗﻬﯿﻪ ﺷﺪه و ﺗﻤﺎﻣﯽ ﺻﻔﺤﺎت ﻣﻘﺎﻟﻪ ﭘﺸﺖ ﺳﺮ ﻫﻢ ﺷﻤﺎره ﮔﺬاری ﮔﺮدد.

5- ﻋﻨﻮان ﻣﻘﺎﻟﻪ ﺑﺎﯾﺪ ﮐﻮﺗﺎه و رﺳﺎ ﺑﺎﺷﺪ و در ﺑﺎﻻ و وﺳﻂ ﺻﻔﺤﻪ اول ﻣﻘﺎﻟﻪ ﻧﻮﺷﺘﻪ ﺷﻮد. ﺗﺮﺟﻤﻪ اﻧﮕﻠﯿﺴﯽ آن ﻧﯿﺰ ﺑﺎﯾﺪ زﯾﺮ ﻋﻨﻮان ﻓﺎرﺳﯽﻧﻮﺷﺘﻪ ﺷﻮد.

6- ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ ﻣﻘﺎﻟﻪ ﺧﻼﺻﻪ و ﯾﺎ ﻗﺴﻤﺘﯽ از ﭘﺎﯾﺎن ﻧﺎﻣﻪ ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﯽ ارﺷﺪ و ﯾﺎ رﺳﺎﻟﻪ دﮐﺘﺮی ﺑﺎﺷﺪ، ﻻزم اﺳﺖ ﻣﻮﺿﻮع در ﭘﺎورﻗﯽ ﺻﻔﺤﻪ اول ﻣﺘﻦ ﻓﺎرﺳﯽﺑﺎ ﻗﯿﺪ ﻧﺎم داﻧﺸﮕﺎه ﻣﺮﺑﻮﻃﻪ ﻣﻨﻌﮑﺲ ﮔﺮدد.

7- در ﭘﺎورﻗﯽ ﺻﻔﺤﺎت اول ﻣﺘﻮن ﻓﺎرﺳﯽ و اﻧﮕﻠﯿﺴﯽ، ﻧﺎم و ﻧﺎم ﺧﺎﻧﻮادﮔﯽ ﻧﻮﯾﺴﻨﺪه (ﻧﻮﯾﺴﻨﺪﮔﺎن)، مرتبه علمی، تخصص، گروه آموزشی، دانشکده و دانشگاه و یا ﻧﺎم ﻣﻮﺳﺴﻪ ﻣﺤﻞ ﺗﺤﻘﯿﻖ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﻪﺗﺮﺗﯿﺐ ﻧﻮﺷﺘﻪ و ﺷﻤﺎره دﻫﯽ ﺷﻮد و ﻣﺴﺌﻮل ﻣﮑﺎﺗﺒات و ﻧﺸﺎﻧﯽ اﻟﮑﺘﺮوﻧﯿﮑﯽ وی نیز ﻣﺸﺨﺺ ﮔﺮدد. ﭼﻨﺎﻧ­­­ﭽﻪ ﻣﻘﺎﻟﻪ ﺑﯿﺶ از ﯾﮏ ﻧﻔﺮ ﻧﻮﯾﺴﻨﺪه داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ، ﺑﺎﯾﺪ ﻧﺎم ﻣﺴﺌﻮل ﻣﮑﺎﺗﺒﻪ (Corresponding author ) ﺑﺎ ﮔﺬاﺷﺘﻦ ﺳﺘﺎره (*) روی آن ﻣﺸﺨﺺ ﮔﺮدد

8 - ﭼﮑﯿﺪه ﻣﻘﺎﻟﻪ ﺑﺎﯾﺪ ﺷﺎﻣﻞ ﻣﻄﺎﻟﺐ ﻣﻬﻢ ﯾﺎﻓﺘﻪ­ﻫﺎی ﺗﺤﻘﯿﻖ ﺑﺎﺷﺪ و ﺣﺘﯽ­اﻻﻣﮑﺎن از 250 ﮐﻠﻤﻪ ﺗﺠﺎوز ﻧﮑﻨﺪ. ﺿﺮوری اﺳﺖ ﻧﻮﯾﺴﻨﺪه (ﻧﻮﯾﺴﻨﺪﮔﺎن) در ﭘﺎﯾﺎن ﭼﮑﯿﺪه ﻓﺎرﺳﯽ و اﻧﮕﻠﯿﺴﯽ، ﺣﺪاﮐﺜﺮ ﭘﻨﺞ واژه ﮐﻠﯿﺪی (Keyword) را درج ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ و ﺻﺮﻓﺎ از واژه­ﻫﺎﯾﯽ اﺳﺘﻔﺎده ﮐﻨﻨﺪ ﮐﻪ در ﻋﻨﻮان از آﻧ­­­ﻬﺎ اﺳﺘﻔﺎده ﻧﺸﺪه ﺑﺎﺷﺪ.

9- متن ﻣﻘﺎﻟﻪ ﺑﺎ زﯾﺮ ﻋﻨﻮان­ﻫﺎی درﺟﻪ ﯾﮏ ﺷﺎﻣﻞﻣﻘﺪﻣﻪ (ﺑﺮرﺳﯽ ﻣﻨﺎﺑﻊ)، ﻣﻮاد و روش­ﻫﺎ، ﻧﺘﺎﯾﺞ، ﺑﺤﺚ و ﻣﻨﺎﺑﻊ ﺗﻨﻈﯿﻢ ﺷﻮد. ﻧﺘﺎﯾﺞ و ﺑﺤﺚ ﻣﯽ­ﺗﻮاﻧﻨﺪ در ﻫﻢ ادﻏﺎم ﺷﻮﻧﺪ . نتیجه گیری کلی می­تواند در پایان ذکر شود در ﺻﻮرﺗﯽ­ﮐﻪ ﻻزم ﺑﺎﺷﺪ از ﺷﺨﺺ ﯾﺎ ﺳﺎزﻣﺎﻧﯽ ﺗﺸﮑﺮ ﺷﻮد، ﻣﺘﻦ آن ﺑﺎ زﯾﺮ ﻋﻨﻮان درﺟﻪ ﯾﮏ ﺳﭙﺎﺳﮕﺰاری ﺑﻌﺪ از ﺑﺤﺚ (ﻧﺘﺎﯾﺞ و ﺑﺤﺚ) آورده ﺷﻮد.

10- زﯾﺮ ﻋﻨﻮان­ﻫﺎی درﺟﻪ ﯾﮏ و درﺟﻪ دو در ﺳﻄﺮ ﺟﺪاﮔﺎﻧﻪ ﻗﺮار ﻣﯽ­ﮔﯿﺮﻧﺪ، در ﺣﺎﻟﯽ ﮐﻪ زﯾﺮ ﻋﻨﻮان­ﻫﺎی درﺟﻪ ﺳﻪ در ﺳﻄﺮ ﺟﺪاﮔﺎﻧﻪ ﻗﺮار ﻧﮕﺮﻓﺘﻪ و ﻣﻄﻠﺐ ﺑﺎ دو ﻧﻘﻄﻪ از آن ﺟﺪا ﻣﯽ­ﺷﻮد.

11- ﺑﺮای اوزان و ﻣﻘﺎدﯾﺮ از ﺳﯿﺴﺘﻢ ﻣﺘﺮﯾﮏ اﺳﺘﻔﺎده ﺷﻮد. ارﻗﺎم و اﻋﺪاد ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ اوزان و ﻣﻘﺎدﯾﺮ در ﺻﻮرﺗﯽ ﮐﻪ در آﻏﺎز ﺟﻤﻠﻪ ﺑﯿﺎﯾﻨﺪﺑﺎﯾﺪ ﺑﺎ ﺣﺮوف ﻧﻮﺷﺘﻪ ﺷﻮﻧﺪ. ارﻗﺎم ﯾﮏ رﻗﻤﯽ در ﻫﺮ ﺣﺎل ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺎ ﺣﺮوف ﻧﻮﺷﺘﻪ ﺷﻮد.

12- در ﻋﻨﻮان ﻣﻘﺎﻟﻪ و ﭼﮑﯿﺪه ﺑﻪ اﺳﺘﺜﻨﺎی ﻣﻘﯿﺎس­ﻫﺎی اﺳﺘﺎﻧﺪارد ﻧﺒﺎﯾﺪ از ﮐﻠﻤﺎت اﺧﺘﺼﺎری اﺳﺘﻔﺎده ﮐﺮد. ﻟﻄﻔﺎً ﺑﺮای ﻧﻮﺷﺘﻦ اﺧﺘﺼﺎرات از: (.American Institute of Biological Sciences CBE Style Manual 3rd ed) ﺑﻬﺮه گیری نمایید.

13- اﺳﺎﻣﯽ ﻋﻠﻤﯽ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺎ ﺣﺮوف اﯾﺘﺎﻟﯿﮏ ﻧﻮﺷﺘﻪﺷﻮﻧﺪ. اﺳﺎﻣﯽ ﻋﻠﻤﯽ در ﻋﻨﻮان و ﭼﮑﯿﺪه ﺑﺪون ﻧﺎم ﻣﺼﻨﻒ وﻟﯽ در ﻣﺘﻦ ﻣﻘﺎﻟﻪ، آﻧ­­ﺠﺎ ﮐﻪ ﺑﺮای اوﻟﯿﻦ ﺑﺎر ﻣﯽ­آﯾﺪ ﺑﺎ ﻧﺎم ﻣﺼﻨﻒ درج گردد. ﻧﺎم ﻋﻠﻤﯽ در ﺻﻮرت ﺗﮑﺮار ﺑﺪون ﻣﺼﻨﻒ و ﻧﺎم ﺟﻨﺲﺑﺎ ﺣﺮف اول آن (ﺣﺮف ﺑﺰرگ) و پس از نقطه؛ نام گونه ﻧﻮﺷﺘﻪ ﻣﯽ­ﺷﻮد. ﺑﺪﯾﻬﯽ اﺳﺖ ﻧﺎم ﻣﺼﻨﻒﻃﺒﻖ ﻗﻮاﻋﺪ ﻣﺮﺑﻮط ﺧﻼﺻﻪ ﻧﻮﺷﺘﻪ ﻣﯽ­ﺷﻮد.

14- اﺳﺘﻔﺎده از ﺟﺪول وﻗﺘﯽ ﻣﺠﺎز اﺳﺖ ﮐﻪ ﻧﺘﻮان اﻃﻼﻋﺎت ﺑﻪ­دﺳﺖ آﻣﺪه (ﻧﺘایج) را ﺑﻪ­راﺣﺘﯽ در ﻣﺘﻦ آورد. ﻋﻨﻮان ﺟﺪول ﺑﺎﯾﺪ ﮔﻮﯾﺎ ﺑﺎﺷﺪ؛ ﺑﻪﻧﺤﻮی ﮐﻪ ﻧﯿﺎز ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﺑﻪ ﻣﺘﻦ وجود نداشته باشد. اﻋﺪاد ﺟﺪول ﺑﻪ­ﺻﻮرت اﻧﮕﻠﯿﺴﯽ ﺣﺘﯽ­اﻻﻣﮑﺎن ﺑﺪون اﻋﺸﺎر و در ﺻﻮرت ﻟﺰوم ﺗﺎ دو رﻗﻢ اﻋﺸﺎر داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ. اﺧﺘﺼﺎرات و ﻋﻼﺋﻢ ﻣﺘﻦ ﺟﺪول ﺑﺎ زﯾﺮ ﻧﻮﯾﺲ روﺷﻦ شوند. در ﺟﺪول ﻓﻘﻂ از ﺧﻄﻮط اﻓﻘﯽ اﺳﺘﻔﺎده ﺷﻮد. ﻋﻨﻮان ﺑﺎﻻی ﺟﺪول ﺑﺎ دو ﺧﻂ ﻧﺰدﯾﮏ ﺑﻪ ﻫﻢ ﺑﻪ ﻓﺎﺻﻠﻪ ﺗﻘﺮﯾﺒﯽ ﯾﮏ ﻣﯿﻠﯽ­ﻣﺘﺮ از ﻗﺴﻤت­های داخل ﺟﺪول ﺟﺪا ﮔﺮدد. اﻋﺪاد و ارﻗﺎم و ﻣﻄﺎﻟﺐ ﺟﺪول ﻧﺒﺎﯾﺪ در ﻣﺘﻦ ﻣﻘﺎﻟﻪ ﺗﮑﺮار ﺷﺪه ﺑﺎﺷﺪ. اﺑﻌﺎد ﺟﺪاول ﺑﺎﯾﺪ ﻃﻮری ﺗﻨﻈﯿﻢ ﺷﻮﻧﺪ ﮐﻪ در ﯾﮏ ﺻﻔﺤﻪ ﻣﺠﻠﻪ (ﻃﻮﻟﯽ ﯾﺎ ﻋﺮﺿﯽ) ﺟﺎ ﺑﮕﯿﺮد. در هنگام ارسال مقاله، ﺟﺪول­ها ﺑﺎﯾﺪ در ﺻﻔﺤﺎت ﺟﺪاﮔﺎﻧﻪ و در اﻧﺘﻬﺎی ﻣﺘﻦ ﻣﻘﺎﻟﻪ آورده ﺷﻮند. عنوان ﺟﺪول­ها ﺑﺎﯾﺪ در ﺑﺎﻻی آنها و عناوین ﺷﮑل­ها در زیر آنها و ﺑﻪ دو زﺑﺎن ﻓﺎرﺳﯽ و اﻧﮕﻠﯿﺴﯽ آورده ﺷﻮند. ﻋﻨﻮان ﺟﺪول و ﺷﮑﻞ ﺑﺎﯾﺪ ﮐﺎﻣﻞ و ﮔﻮﯾﺎ و توضیح دهنده محتوای آنها (self-explanatory) ﺑﺎﺷﺪ . اﺳﺎﻣﯽ ﻋﻠﻤﯽ در ﻋﻨﻮان ﺟﺪول و ﺷﮑﻞ باید ﺑﻪ­ﺻﻮرت ﮐﺎﻣﻞ اراﺋﻪ ﺷﻮند.  

15- ﺗﺼﺎوﯾﺮ ﺑﺎﯾﺪ اﺻﻠﯽ (Original)، واﺿﺢ و حتی الامکان ﺳﯿﺎه و ﺳﻔﯿﺪ ﺑﺎﺷﻨﺪ. در ﺻﻮرت ﺿﺮورت و در ﻣﻮارد ﺧﺎص اﺳﺘﻔﺎده از ﻋﮑﺲ­ﻫﺎی رﻧﮕﯽﻧﯿﺰ اﻣﮑﺎن­ﭘﺬﯾﺮ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد. ﺗﺮﺳﯿﻢ­ﻫﺎی دستی ﺑﺎﯾﺪ اﺻﻠﯽ ﺑﻮده و روی ﮐﺎﻏﺬ ﺑﺎ ﻣﺮﮐﺐ سیاه رسم شده باﺷﻧﺪ. ﻧﮕﺎره­ﻫﺎی رﺳﻢ ﺷﺪه ﺑﺎ ﮐﺎﻣﭙﯿﻮﺗﺮ ﺑﺎﯾﺪ دارای ﺧﻄﻮط ﭘﯿﻮﺳﺘﻪ و ﭘﺮ رﻧﮓ ﺑﺎﺷﻨﺪ. ﻧﺎم ﻧﻮﯾﺴﻨﺪه و ﺷﻤﺎره ﻋﮑﺲ ﯾﺎ ﻧﮕﺎره ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺎ ﻣﺪاد ﻧﺮم در ﭘﺸﺖ نسخه اصلی آنها ﻧﻮﺷﺘﻪ ﺷﻮد. ﺷﺮح ﻋﮑﺲ­ﻫﺎ در ﺻﻔﺤﻪ ﺟﺪاﮔﺎﻧﻪ ﺗﺎﯾﭗ و ضمیمه ﺷﻮد.

16- داخل جدول­ها (اعداد و حروف و توضیحات) و نوشته­های روی ﺷﮑﻞ­ﻫﺎ و ﻧﮕﺎره­ﻫﺎ ﺑﺎﯾﺪ به زبان انگلیسی و با فونت (Times New Roman, Pt.10) درج ﺷﻮد، ﺑﻪ­ﻃﻮری ﮐﻪ اﻃﻼﻋﺎت ﺟﺪاول و ﺷﮑﻞ­ﻫﺎ ﻗﺎﺑﻞ اﺳﺘﻔﺎده ﺧﻮاﻧﻨﺪﮔﺎن اﻧﮕﻠﯿﺴﯽ زﺑﺎن ﻧﯿﺰ ﺑﺎﺷﺪ.

17- در ﻣﺘﻦ ﻣﻘﺎﻟﻪ ﻫﻨﮕﺎم ارﺟﺎع هر ﻣﻄﻠب، ﻧﺎم ﻧﮕﺎرﻧﺪه ﺧﺎرج از ﭘﺮاﻧﺘﺰ ﻗﺮار ﻣﯽﮔﯿﺮد. ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻓﺎرﺳﯽ، به ﻓﺎرﺳﯽ و ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻻﺗﯿﻦ، ﺑﺎ ﺣﺮوف اﻧﮕﻠﯿﺴﯽ نوشته ﻣﯽ­ﺷﻮﻧﺪ، ﻣﺎﻧﻨﺪ: در اﯾﻦ ﻣﻮرد ﺣﺴﯿﻨﯽ (1388) ﻧﻮﺷﺘﻪ اﺳﺖ........ در ﻣﻮرد ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻏﯿﺮ ﻓﺎرﺳﯽ، ﺑﺮای ﺑﺎر اول، ﻧﺎم ﻧﮕﺎرﻧﺪه ﺑﺎ ﺣﺮوف ﻓﺎرﺳﯽ ﺷﮑﺴﺘﻪ ﻧﻮﺷﺘﻪ ﺷﻮد و ﻧﺎم اﻧﮕﻠﯿﺴﯽﺑﻪ ﺻﻮرت زﯾﺮﻧﻮﯾﺲ درج ﺷﻮد. ﻣﺜﺎل: ﻣﻮﻟﯿﺲ1 (1993) ﻣﻌﺘﻘﺪ اﺳﺖ ... و ﺑﺮای دﻓﻌﺎت ﺑﻌﺪی ﻓﻘﻂ ﺑﺎ ﺣﺮوف ﻓﺎرﺳﯽ ﺷﮑﺴﺘﻪ و ﺑﺪون زﯾﺮﻧﻮﯾﺲ درج ﺷﻮد. ﻣﺜﺎل: ﻧﻈﺮﯾﻪ ﻣﻮﻟﯿﺲ (1993) ﻧﯿﺰ اﯾﻦ ﻧﺘﯿﺠﻪ را ﺗﺎﯾﯿﺪ ﻣﯽ­ﮐﻨﺪ. ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ ﻣﻨﺎﺑﻌﯽ ﮐﻪ در ﻣﺘﻦ ﻣﻘﺎﻟﻪ ﺑﻪ آﻧﻬﺎ اﺷﺎره ﻣﯽ­ﺷﻮد، دو ﻧﮕﺎرﻧﺪه داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ، اﺳﺎﻣﯽ ﻫﺮ دو ﻧﮕﺎرﻧﺪه و ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ ﺑﯿﺶ از دو ﻧﮕﺎرﻧﺪه داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪﻓﻘﻂ ﻧﺎم ﻧﮕﺎرﻧﺪه اول و در اداﻣﻪ ﺑﺎ ذﮐﺮ ﻋﺒﺎرت "و ﻫﻤﮑﺎران" آورده ﺷﻮد. وﻟﯽ در ﻓﻬﺮﺳﺖ ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده ﻧﺎم ﮐﻠﯿﻪ ﻧﮕﺎرﻧﺪﮔﺎن ﻣﻨﻈﻮر ﻣﯽ­ﮔﺮدد.

18- در ﻣﺘﻦ اﻧﮕﻠﯿﺴﯽ ﻣﻘﺎﻟﻪ، ﻋﻨﻮان ﻣﻘﺎﻟﻪ و اﺳﻢ (اﺳﺎﻣﯽ) ﻧﻮﯾﺴﻨﺪه (ﻧﻮﯾﺴﻨﺪﮔﺎن ) ﻫﻤﯿﺸﻪ ﺑﺎ ﺣﺮوف ﺑﺰرگ ﺗﺎﯾﭗ ﻣﯽ­ﺷﻮﻧﺪ.

19- در ﻗﺴﻤﺖ ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻋﻠﻤﯽ (References) ، ﻓﻘﻂ ﮐﺘﺐ و ﻣﻘﺎﻟﻪ­ﻫﺎﯾﯽﮐﻪ ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده ﻧﻮﯾﺴﻨﺪه (ﻧﻮﯾﺴﻨﺪﮔﺎن) ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ ذﮐﺮ ﻣﯽ­ﮔﺮدد. ﻣﻨﺎﺑﻊ ﺑﺮ ﺣﺴﺐ ﺣﺮوف اﻟﻔﺒﺎی ﻧﺎم ﺧﺎﻧﻮادﮔﯽ ﻣﻮﻟﻔﺎن ﺗﻨﻈﯿﻢ ﺷﺪه و در آﺧﺮ ﻣﺘﻦ اﻧﮕﻠﯿﺴﯽ ﻣﯽ­آﯾﺪ. ﺣﺮف اول ﻧﺎم ﻣﻮﻟﻒ (ﻣﻮﻟﻔﺎن) ﺑﺎ ﺣﺮوف ﺑﺰرگ اﻧﮕﻠﯿﺴﯽ ﻧﻮﺷﺘﻪ ﺷﻮد. ﻫﺮ ﻣﻨﺒﻊ ﻋﻠﻤﯽ ﺑﺎﯾﺪ ﺷﺎﻣﻞ ﻧﺎم ﺧﺎﻧﻮادﮔﯽ و ﺣﺮف اول ﻧﺎم ﮐﻮﭼﮏ ﻧﻮﯾﺴﻨﺪه (ﻧﻮﯾﺴﻨﺪﮔﺎن)، ﺳﺎل اﻧﺘﺸﺎر، ﻋﻨﻮان ﻣﻘﺎﻟﻪ (ﯾﺎ ﮐﺘﺎب)، ﻧﺎم ﻣﺠﻠﻪ (ﯾﺎ ﻧﺎﺷﺮ)، ﺷﻤﺎره ﺟﻠﺪ و ﺻﻔﺤﺎت ﻣﻘﺎﻟﻪ (ﯾﺎ ﺗﻤﺎم ﺻﻔﺤﺎت ﮐﺘﺎب) ﻃﺒﻖ ﻧﻤﻮﻧﻪ­ﻫﺎی زﯾﺮ ﺑاﺸﺪ:

19-1- ﻣﺜﺎل در ﻣﻮرد ﻣﻘﺎﻟﻪ ﻫﺎی ﻣﻨﺪرج در ﻣﺠﻠﻪﻫﺎ:  

Almenar, E., Valle, V. D., Catala, R. and Gavara, R. 2007. Active package for wild strawberry fruit (Fragaria vesca L.). Journal of Agriculture and Food Chemistry, 55: 2240-2245.

19-2- ﻣﺜﺎل در ﻣﻮرد ﮐﺘﺎب ﺗﺎﻟﯿﻒ ﺷﺪه:  

Hartl, D. L. and Clark, A. D. 1989. Principles of Population Genetvics. Sinauer Associates, 682 pp.

19-3- ﻣﺜﺎل در ﻣﻮرد ﻧﻮﺷﺘﻪ­ﻫﺎی ﻧﻮﯾﺴﻨﺪﮔﺎن ﻣﺨﺘﻠﻒﺟﻤﻊ آوری ﺷﺪه در ﯾﮏ ﮐﺘﺎب ﮐﻪ ﺗﻮﺳﻂ ﯾﮏ ﯾﺎ ﭼﻨﺪ ﻧﻔﺮ وﯾﺮاﯾﺶ ﺷﺪه:

Brown, A. H. D., Burdon, J. J. and Jarosz, A. M. 1989. Isozyme analysis of plant mating system. In Soltis. E. and Soltis P.S. (eds). Isozyme in plant biology pp.73-105.

19-4- ﻣﺜﺎل در ﻣﻮرد ﮔﺰارش­ﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ­ﺻﻮرت ﭼﮑﯿﺪه (Abstract) ﯾﺎ ﻣﻘﺎﻟﻪ ﮐﺎﻣﻞ در ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﻣﻘﺎﻻت ﮐﻨﮕﺮه­ﻫﺎ و ﺳﻤﯿﻨﺎرﻫﺎ ﺑﻪ ﭼﺎپ رﺳﯿﺪه ﺑﺎﺷﺪ: 

Bousquet, J., Strasuss, S. H., Doerksen, A. H. and Price, R. A. 1992. Extensive variation in evolutionary rate of rbcL gene sequences among seed plants. Procceding of National Academy of Sciences, USA, 89: 7844-7848.

19-5- ﮔﺰارش­ﻫﺎی داﺧﻠﯽ ﻣﻮﺳﺴﺎت، ﮔﺰارش­ﻫﺎی ﭼﺎپ ﻧﺸﺪه و ﮔﺰارش­ﻫﺎی ﺳﺎﻻﻧﻪ ﻗﺎﺑﻞ ذﮐﺮ در ﻓﻬﺮﺳﺖ ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده ﻧﻤﯽﺑﺎﺷﻨﺪ. ﺑﻪ ﻣﮑﺎﺗﺒﺎت ﺷﺨﺼﯽ ﻓﻘﻂ در ﻣﺘﻦ ﻣﻘﺎﻟﻪ ﻣﯽ­ﺗﻮان اﺷﺎره ﮐﺮد (در اﯾﻦ ﺻﻮرت ﻓﺘﻮﮐﭙﯽ ﻣﮑﺎﺗﺒﺎت ﺑﺎﯾﺪ ﭘﯿﻮﺳﺖ ﻣﻘﺎﻟﻪ ﺷﻮد).  

20- ﻧﺎم ﻧﺸﺮﯾﺎت در لیست ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻋﻠﻤﯽ ﺑﺎﯾﺪﺑﻪ ﻃﻮر ﮐﺎﻣﻞ ﻧﻮﺷﺘﻪ ﺷﻮد ﻣﺎﻧﻨﺪ:  Iranian Journal of Biotechnology  و یا  Postharvest Biology and Technology    

21- چکیده انگلیسی (چکیده مبسوط): نویسندگان باید چکیدهای به صورت مبسوط (Extended Abstract) شامل تمامی اجزاء مقاله [مقدمه (با ذکر هدف)، مواد و روشها، یافتهها، نتیجهگیری و واژههای کلیدی] (حداقل 600 و حداکثر 800 کلمه با فاصله خطوط یک) تهیه و در سایت مجله بارگذاری نمایند. دقت شود که عنوان چکیده انگلیسی باید تا حد امکان منطبق با عنوان فارسی باشد.

چکیده مبسوط انگلیسی باید به تفکیک دارای ساختار زیر باشد:

  1. Title: (Times New Roman, 13 Bold)
  2. Author(s): (Times New Roman, 10 Bold)
  3. Affiliation: (Times New Roman, 10 Normal)
  4. Introduction: (Times New Roman, 10 Normal)
  5. Materials and methods: (Times New Roman, 10 Normal)
  6. Results and discussion: (Times New Roman, 10 Normal)
  7. Conclusions: (Times New Roman, 10 Normal)
  8. Acknowledgements: (If needed, Times New Roman, 10 Normal)
  9. Keywords: (Times New Roman, 10 Normal)

موارد 2 و 3 در صفحه مشخصات مقاله و به صورت جداگانه در قسمت فایلهای مکمل بارگذاری شود.

قابل توجه نویسندگان: 

 

تمامی مقالات ارسالی به نشریه فنآوری تولیدات گیاهی قبل از ورود به فرآیند داوری از طریق نرم‌افزارهای مشابه‌یاب بررسی خواهند شد.

 

در ﺻﻮرت وﺟﻮد ﻫﺮ ﮔﻮﻧﻪ ﺳﻮاﻟﯽ ﻣﯽ­ﺗﻮاﻧﯿﺪ ﻣﺴﺘﻘﯿﻤﺎً ﺑﺎ دﻓﺘﺮ ﻣﺠﻠﻪ ﺑﺎ آدرس زﯾﺮ ﺗﻤﺎس ﺣﺎﺻﻞ ﻓﺮﻣﺎﯾﯿﺪ:

 

همدان، خیابان چهار باغ شهید مصطفی احمدی روشن، دانشگاه بوعلی سینا، سازمان مرکزی، معانت پژوهشی دانشگاه، دفتر مجلات علمی-پژوهشی  دانشکده کشاورزی

 ﮐﺪ ﭘﺴﺘﯽ: 6517838695  

آدرس پست الکترونیکی:  Agritec@basu.ac.ir  و  Agric_research@yahoo.com