راهنمای نگارش و تنظیم مقاله

راﻫﻨﻤﺎی نگارش و ﺗﻨﻈﯿﻢ ﻣﻘﺎﻟﻪ ﺟﻬﺖ چاپ در ﻣﺠﻠﻪ ﻓنآوری ﺗﻮﻟﯿﺪات ﮔﯿﺎﻫﯽ

ﻣﺠﻠﻪ ﻓنآوری ﺗﻮﻟﯿﺪات ﮔﯿﺎﻫﯽ ﻣﻘﺎﻻت پژوهشی ﯾﺎ ﻣﺮوری در زﻣﯿﻨﻪ ﺗﻮﻟﯿﺪات ﮔﯿﺎﻫﯽ (زراﻋﯽ، ﺑﺎﻏﯽ و داروﯾﯽ) را ﺟﻬﺖ ﺑﺮرﺳﯽ و ﭼﺎپ ﻣﯽ‌ﭘﺬﯾﺮد. ﻟﻄﻔﺎً ﻣﻘﺎﻟه‌های خود را با دستورالعمل ذیل ﺗﻄﺒﯿﻖ داده و پس از رعایت تمامی موارد خواسته شده، آن‌را برای چاپ ارسال فرمائید.

1- اراﺋﻪ ﻣﻘﺎﻟﻪ ﺑﺎﯾﺪ از طریق سامانه نشریه و در ﻗﺎﻟﺐ ﻓﺎﯾﻞ Word و Pdf ﺻﻮرت ﮔﯿﺮد. ﺷﮑﻞ‌ﻫﺎ ﻣﯽ‌ﺗﻮاﻧﻨﺪ در ﻣﺤﯿﻂ Word ﻗﺮار داده ﺷﺪه و ﯾﺎ ﺑﻪ‌ﻃﻮر ﺟﺪاﮔﺎﻧﻪ ﺑه‌ﺼـﻮرت ﯾﮑﯽ از ﻓﺮﻣﺖ‌ﻫﺎی  JPEG (*.jpg) ،TIFF (*.tif) و یا EPS (*. eps) ارائه شوند.

2- ﻣﻘﺎﻟﻪ ﺑﺎﯾﺪ ﮐﺎﻣﻞ و دارای چکیده ﻓﺎرﺳﯽ، ﭼﮑﯿﺪه اﻧﮕﻠﯿﺴﯽ و چکیده انگلیسی مبسوط ﺑﺎﺷﺪ. مقالات خارج از فرمت مجله مورد بررسی قرار نخواهند گرفت.

3- ﺗﻤﺎﻣﯽ ﺻﻔﺤﺎت ﻣﻘﺎﻟﻪ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﻪ‌ﺻﻮرت Single-spaced در اﻧﺪازه A4 و ﺑﺎ ﺣﺎﺷﯿﻪ 2 ﺳﺎﻧﺘﯽﻣﺘﺮ از ﭼﻬﺎر ﻃﺮف اراﺋﻪ ﮔﺮدد. ﺻﻔﺤﻪ اول ﯾﺎ ﺻﻔﺤﻪ ﻋﻨﻮان ﻓﻘﻂ ﺑﻪ‌ﻋﻨﻮان و ﻣﺸﺨﺼﺎت ﻣﻘﺎﻟﻪ اﺧﺘﺼﺎص دارد و از ﺑﺎﻻ ﺑﻪ ﭘﺎﯾﯿﻦ ﺷﺎﻣﻞ ﻗﺴﻤﺖ‌ﻫﺎی زﯾﺮ اﺳﺖ:

ﻋﻨﻮان ﮐﺎﻣﻞ ﻣﻘﺎﻟﻪ ﺑﻪ اﻧﮕﻠﯿﺴﯽ

چکیده انگلیسی (ترجمه دقیق چکیده فارسی)

چکیده انگلیسی مبسوط (بین 700 تا 900 کلمه)

ﻋﻨﻮان ﮐﺎﻣﻞ ﻣﻘﺎﻟﻪ ﺑﻪ ﻓﺎرﺳﯽ

چکیده فارسی (حداکثر 250 کلمه)، دارای 4 تا 6 واژه کلیدی موجود در متن چکیده که در عنوان قید نشده باشد.

متن کامل مقاله (مقالات کوتاه بین 3000 تا 4000، مقالات کامل بین 6000 تا 8000 و مقالات مروری بین 10000 تا 12000 کلمه) شامل قسمت‌های ذیل:

          مقدمه

          مواد و روش‌ها (مقاله مروری مستثنی است)

          نتایج و بحث

          نتیجه‌گیری کلی

          سپاسگزاری (در صورت لزوم)

          منابع (نحوه تنظیم منابع در  بند 13 آمده است).

4- ﻣﺘﻦ ﻣﻘﺎﻟﻪ بایستی ﺑﺎ نرم‌افزار Word، ﻋﻨﻮان ﻣﻘﺎﻟﻪ ﺑﺎ ﻗﻠﻢ B Lotus ﺳﯿﺎه و اﻧﺪازه ﻗﻠﻢ 16 (در ﻣﺘﻦ اﻧﮕﻠﯿﺴﯽ Bold،Times New Roman ، Pt.13)، و ﻣﺘﻦﻣﻘﺎﻟﻪ ﺑﺎ ﻗﻠﻢ B Lotus ﻣﻌﻤﻮﻟﯽ و اﻧﺪازه ﻗﻠﻢ 12 (در ﻣﺘﻦ اﻧﮕﻠﯿﺴﯽ Pt. 10، Times New Roman) ﺗﻬﯿﻪ ﺷﺪه و ﺗﻤﺎﻣﯽ ﺻﻔﺤﺎت ﻣﻘﺎﻟﻪ ﭘﺸﺖ ﺳﺮ ﻫﻢ ﺷﻤﺎره‌ﮔﺬاری ﮔﺮدد.

5- ﻋﻨﻮان ﻣﻘﺎﻟﻪ ﺑﺎﯾﺪ ﮐﻮﺗﺎه و رﺳﺎ ﺑﺎﺷﺪ و در ﺑﺎﻻ و وﺳﻂ ﺻﻔﺤﻪ اول ﻣﻘﺎﻟﻪ ﻧﻮﺷﺘﻪ ﺷﻮد.

6- بخش‌های مختلف مقاله و زیر بخش‌های آن‌ها بایستی شماره‌گذاری شوند.

7- ﺑﺮای اوزان و ﻣﻘﺎدﯾﺮ از ﺳﯿﺴﺘﻢ ﻣﺘﺮﯾﮏ اﺳﺘﻔﺎده ﺷﻮد. ارﻗﺎم و اﻋﺪاد ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ اوزان و ﻣﻘﺎدﯾﺮ در ﺻﻮرﺗﯽ ﮐﻪ در آﻏﺎز ﺟﻤﻠﻪ ﺑﯿﺎﯾﻨﺪ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺎ ﺣﺮوف ﻧﻮﺷﺘﻪ ﺷﻮﻧﺪ. ارﻗﺎم ﯾﮏ رﻗﻤﯽ در ﻫﺮ ﺣﺎل ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺎ ﺣﺮوف ﻧﻮﺷﺘﻪ ﺷﻮد.

8- در ﻋﻨﻮان ﻣﻘﺎﻟﻪ و ﭼﮑﯿﺪه ﺑﻪ اﺳﺘﺜﻨﺎی ﻣﻘﯿﺎس­ﻫﺎی اﺳﺘﺎﻧﺪارد ﻧﺒﺎﯾﺪ از ﮐﻠﻤﺎت اﺧﺘﺼﺎری اﺳﺘﻔﺎده ﮐﺮد. ﻟﻄﻔﺎً ﺑﺮای ﻧﻮﺷﺘﻦ اﺧﺘﺼﺎرات از .American Institute of Biological Sciences CBE Style Manual 3rd ed ﺑﻬﺮه‌گیری نمایید.

9- اﺳﺎﻣﯽ ﻋﻠﻤﯽ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺎ ﺣﺮوف اﯾﺘﺎﻟﯿﮏ ﻧﻮﺷﺘﻪ ﺷﻮﻧﺪ. اﺳﺎﻣﯽ ﻋﻠﻤﯽ در ﻋﻨﻮان و ﭼﮑﯿﺪه ﺑﺪون ﻧﺎم فرد شناساگر وﻟﯽ در ﻣﺘﻦ ﻣﻘﺎﻟﻪ، آﻧﺠﺎ ﮐﻪ ﺑﺮای اوﻟﯿﻦ ﺑﺎر ﻣﯽ‌آﯾﺪ ﺑﺎ ﻧﺎم فرد شناساگر درج گردد. ﻧﺎم ﻋﻠﻤﯽ در ﺻﻮرت ﺗﮑﺮار ﺑﺪون فرد شناساگر و ﻧﺎم ﺟﻨﺲ ﺑﺎ ﺣﺮف اول آن (ﺣﺮف ﺑﺰرگ) و پس از نقطه؛ نام گونه ﻧﻮﺷﺘﻪ ﻣﯽ‌ﺷﻮد. ﺑﺪﯾﻬﯽ اﺳﺖ ﻧﺎم فرد شناساگر ﻃﺒﻖ ﻗﻮاﻋﺪ ﻣﺮﺑﻮط ﺧﻼﺻﻪ ﻧﻮﺷﺘﻪ ﻣﯽ‌ﺷﻮد.

10- چنانچه اطلاعات به‌دست آمده (نتایج) را نتوان به راحتی در متن آورد، از ﺟﺪول استفاده گردد. بدیهی است نتایج تجزیه واریانس و مقایسه میانگین‌ها باید به صورت جدول ارائه شوند. کلیه جداول و تصاویر بلافاصله پس از اشاره در متن باید آورده شود. ﻋﻨﻮان ﺟﺪول ﺑﺎﯾﺪ ﮔﻮﯾﺎ ﺑﺎﺷﺪ؛ ﺑﻪﻧﺤﻮی ﮐﻪ ﻧﯿﺎز ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﺑﻪ ﻣﺘﻦ وجود نداشته باشد. اﻋﺪاد ﺟﺪول ﺑﻪ‌ﺻﻮرت اﻧﮕﻠﯿﺴﯽ و در ﺻﻮرت ﻟﺰوم ﺗﺎ دو رﻗﻢ اﻋﺸﺎر داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ. اﺧﺘﺼﺎرات و ﻋﻼﺋﻢ ﻣﺘﻦ ﺟﺪول ﺑﺎ زﯾﺮ ﻧﻮﯾﺲ روﺷﻦ شوند. در ﺟﺪول ﻓﻘﻂ از ﺧﻄﻮط اﻓﻘﯽ اﺳﺘﻔﺎده ﺷﻮد. ﻋﻨﻮان ﺑﺎﻻی ﺟﺪول ﺑﺎ دو ﺧﻂ ﻧﺰدﯾﮏ ﺑﻪ ﻫﻢ ﺑﻪ ﻓﺎﺻﻠﻪ ﺗﻘﺮﯾﺒﯽ ﯾﮏ ﻣﯿﻠﯽ‌ﻣﺘﺮ از ﻗﺴﻤت‌های داخل ﺟﺪول ﺟﺪا ﮔﺮدد. اﺑﻌﺎد ﺟﺪاول ﺑﺎﯾﺪ ﻃﻮری ﺗﻨﻈﯿﻢ ﺷﻮﻧﺪ ﮐﻪ در ﯾﮏ ﺻﻔﺤﻪ ﻣﺠﻠﻪ (ﻃﻮﻟﯽ ﯾﺎ ﻋﺮﺿﯽ) ﺟﺎ ﺑﮕﯿﺮد. عنوان ﺟﺪول‌ها ﺑﺎﯾﺪ در ﺑﺎﻻی آن‌ها و عناوین ﺷﮑل‌ها در زیر آن‌ها و ﺑﻪ دو زﺑﺎن ﻓﺎرﺳﯽ و اﻧﮕﻠﯿﺴﯽ آورده ﺷﻮند. ﻋﻨﻮان ﺟﺪول و ﺷﮑﻞ ﺑﺎﯾﺪ ﮐﺎﻣﻞ، ﮔﻮﯾﺎ و توضیح دهنده محتوای آنها (self-explanatory) ﺑﺎﺷﺪ. اﺳﺎﻣﯽ ﻋﻠﻤﯽ در ﻋﻨﻮان ﺟﺪول و ﺷﮑﻞ باید ﺑﻪ­ﺻﻮرت ﮐﺎﻣﻞ اراﺋﻪ ﺷﻮند.  

11- ﺗﺼﺎوﯾﺮ ﺑﺎﯾﺪ اﺻﻠﯽ (Original)، واﺿﺢ و حتی‌الامکان ﺳﯿﺎه و ﺳﻔﯿﺪ ﺑﺎﺷﻨﺪ. در ﺻﻮرت ﺿﺮورت و در ﻣﻮارد ﺧﺎص اﺳﺘﻔﺎده از ﻋﮑﺲ‌ﻫﺎی رﻧﮕﯽﻧﯿﺰ اﻣﮑﺎن‌ﭘﺬﯾﺮ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد. ﺗﺮﺳﯿﻢ‌ﻫﺎی دستی ﺑﺎﯾﺪ اﺻﻠﯽ ﺑﻮده و روی ﮐﺎﻏﺬ ﺑﺎ ﻣﺮﮐﺐ سیاه رسم شده باﺷﻧﺪ. ﻧﮕﺎره‌ﻫﺎی رﺳﻢ ﺷﺪه ﺑﺎ ﮐﺎﻣﭙﯿﻮﺗﺮ ﺑﺎﯾﺪ دارای ﺧﻄﻮط ﭘﯿﻮﺳﺘﻪ و ﭘﺮ رﻧﮓ ﺑﺎﺷﻨﺪ. ﻧﺎم ﻧﻮﯾﺴﻨﺪه و ﺷﻤﺎره ﻋﮑﺲ ﯾﺎ ﻧﮕﺎره ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺎ ﻣﺪاد ﻧﺮم در ﭘﺸﺖ نسخه اصلی آنها ﻧﻮﺷﺘﻪ ﺷﻮد. ﺷﺮح ﻋﮑﺲ­ﻫﺎ در ﺻﻔﺤﻪ ﺟﺪاﮔﺎﻧﻪ ﺗﺎﯾﭗ و ضمیمه ﺷﻮد.

12- داخل جدول‌ها (اعداد و حروف و توضیحات) و نوشته‌های روی ﺷﮑﻞ‌ﻫﺎ و ﻧﮕﺎره‌ﻫﺎ ﺑﺎﯾﺪ به زبان انگلیسی و با فونت Times New Roman, Pt.10 درج ﺷﻮند.

13- نحوه استناد به منابع در متن و نگارش منابع در پایان مقاله بایستی به فرمت APA باشد.

1-13- کلیه منابع فارسی بایستی به انگلیسی نوشته شده و در انتها واژه (In Persian) آورده شود.

2-13- ﻣﺜﺎل در ﻣﻮرد ﻣﻘﺎﻟﻪ‌ﻫﺎی ﻣﻨﺪرج در ﻣﺠﻠﻪﻫﺎ:

Almenar, E., Valle, V. D., Catala, R. & Gavara, R. (2007). Active package for wild strawberry fruit (Fragaria vesca L.). Journal of Agriculture and Food Chemistry, 55: 2240-2245.

3-13- ﻣﺜﺎل در ﻣﻮرد ﮐﺘﺎب ﺗﺎﻟﯿﻒ ﺷﺪه:

Hartl, D. L. & Clark, A. D. (1989). Principles of Population Genetvics. Sinauer Associates.

4-13- ﻣﺜﺎل در ﻣﻮرد ﻧﻮﺷﺘﻪ­ﻫﺎی ﻧﻮﯾﺴﻨﺪﮔﺎن ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺟﻤﻊ‌آوری ﺷﺪه در ﯾﮏ ﮐﺘﺎب ﮐﻪ ﺗﻮﺳﻂ ﯾﮏ ﯾﺎ ﭼﻨﺪ ﻧﻔﺮ وﯾﺮاﯾﺶ ﺷﺪه:

Nooden, L.D. (1988). The phenomena of senescence and aging. In: Nooden, L.D., Leopald, A.C. (eds.), Senescence and Aging in Plants. Academic Press, San Diego, CA, USA, pp. 1–50.

5-13- ﻣﺜﺎل در ﻣﻮرد مقاله­ﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ­ﺻﻮرت ﭼﮑﯿﺪه (Abstract) ﯾﺎ ﮐﺎﻣﻞ در ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﻣﻘﺎﻻت ﮐﻨﮕﺮه­ﻫﺎ و ﺳﻤﯿﻨﺎرﻫﺎ ﺑﻪ ﭼﺎپ رﺳﯿﺪه ﺑﺎشند:

Berrada, B. (2004). Options for water management during drought. p. 29-37. In: E.D. Martin (ed.), Proceedings of the 4th Annual Four Corners Irrigation Workshop, 8-10 Jul. 2004. Soil and Water Conservation Society, New Mexico, USA.

6-13- ﻣﺜﺎل در ﻣﻮرد پایان‌نامه کارشناسی ارشد یا رساله‌ی دکتری:

Salehi Tabas, M. (2019). The investigation of climate change impact on agriculture and meteorological drought of birjand plain by DSSAT vegetarian model and drought indexes. MSc dissertation, Faculty of Agriculture, University of Birjand, Iran.

14- چکیده انگلیسی مبسوط: نویسندگان باید چکیده‌ای به صورت مبسوط (Extended Abstract) شامل تمامی اجزاء مقاله از قبیل مقدمه، مواد و روش‌ها، نتایج و بحث و نتیجه‌گیری (حداقل 700 و حداکثر 900 کلمه) تهیه و در سایت مجله بارگذاری نمایند. چکیده انگلیسی مبسوط باید به تفکیک دارای ساختار زیر باشد:

  1. Title: (Times New Roman, 13 Bold)
  2. Introduction: (Times New Roman, 10 Normal)
  3. Materials and methods: (Times New Roman, 10 Normal)
  4. Results and discussion: (Times New Roman, 10 Normal)
  5. Conclusions: (Times New Roman, 10 Normal)
  6. Acknowledgements: (If needed, Times New Roman, 10 Normal)

15- مشخصات نویسندگان مقاله بایستی در فایل مجزا به فارسی و انگلیسی به‌ترتیب آورده شود. این مشخصات شامل نام و نام خانوادگی، مرتبه علمی، گروه آموزشی، دانشکده و دانشگاه و یا ﻧﺎم ﻣﻮﺳﺴﻪ ﻣﺤﻞ ﺗﺤﻘﯿﻖ، شهر و کشور می‌باشد. در صورتی که مقاله مستخرج از پایان‌نامه کارشناسی ارشد و یا دکتری باشد، ﻣﺴﺌﻮل ﻣﮑﺎﺗﺒات استاد راهنما (با گذاشتن * در بالای نام خانوادگی) و نویسنده اول دانشجوی مربوطه خواهد بود. ﻧﺸﺎﻧﯽ اﻟﮑﺘﺮوﻧﯿﮑﯽ نویسنده مسئول نیز بایستی قید ﮔﺮدد.

16- تمامی مقالات ارسالی به نشریه فنآوری تولیدات گیاهی قبل از ورود به فرآیند داوری از طریق نرم‌افزارهای مشابه‌یاب بررسی خواهند شد.

17- هزینه‌های بررسی و چاپ مقاله

پس از پذیرش نهایی مقاله نویسنده/ نویسندگان بایستی مبلغ 6/000/000 (شش میلیون) ریال برای مقالات کامل و مروری و مبلغ 4/000/000 (چهار میلیون) ریال برای مقالات کوتاه از طریق سامانه مجله به‌صورت الکترونیکی پرداخت نموده تا گواهی پذیرش صادر و در نوبت چاپ قرار گیرد.

 

در ﺻﻮرت وﺟﻮد ﻫﺮ ﮔﻮﻧﻪ ﺳﻮاﻟﯽ ﻣﯽ­ﺗﻮاﻧﯿﺪ ﻣﺴﺘﻘﯿﻤﺎً ﺑﺎ دﻓﺘﺮ ﻣﺠﻠﻪ ﺑﺎ آدرس زﯾﺮ ﺗﻤﺎس ﺣﺎﺻﻞ ﻓﺮﻣﺎﯾﯿﺪ:

 

همدان، خیابان چهار باغ شهید مصطفی احمدی روشن، دانشگاه بوعلی سینا، سازمان مرکزی، معانت پژوهشی دانشگاه، دفتر مجلات علمی-پژوهشی  دانشکده کشاورزی

 ﮐﺪ ﭘﺴﺘﯽ: 6517838695  

آدرس پست الکترونیکی:  Agritec@basu.ac.ir  و  Agric_research@yahoo.com