داوران نشریه از ابتدای تاسیس

نام نام خانوادگی رتبه علمی سمت / سازمان
محمدعلی ابوطالبیان دانشیار دانشگاه بوعلی سینا
محمود اثنی عشـری استاد استاد گروه علوم باغبانی، دانشگاه بوعلی سینا
عبداله احتشام نیا استادیار استادیار گروه تولیدات گیاهی (علوم باغبانی)، دانشکده کشاورزی، دانشگاه لرستان
گودرز احمدوند دانشیار عضو هیات علمی گروه زراعت دانشگاه بوعلی سینا
ابراهیم احمدی دانشیار هیات علمی گروه مهندسی بیوسیستم دانشگاه بوعلی سینا
جعفر احمدی استاد قزوین، انتهای بلوار نوروزیان، دانشگاه بین المللی امام خمینی (ره)
اسدالله احمدی خواه استادیار دانشگاه زنجان
احمد احمدیان استادیار عضو هیات علمی دانشگاه تربت حیدریه
سمیرا اخوان استادیار عضو هیات علمی گروه آبیاری همدان
ظهراب اداوی استادیار دانشگاه پیام نور-فریدون شهر
عیسی ارجی دانشیار عضو هیات علمی
احمد ارشادی استادیار استادیار گروه علوم باغبانی، دانشگاه بوعلی سینا، همدان
قربانعلی اسدی دانشیار گروه زراعت دانشکده کشاورزی دانشگاه فردوسی مشهد
اسد اسدی آبکنار استادیار عضو هیئت علمی
بهروز اسماعیل پور دانشیار دانشگاه محقق اردبیلی
احمد اسماعیلی    
مجید اسماعیلی زاده دانشیار هیات علمی - دانشگاه ولی عصر(عج)
جعفر اصغری    
بهور اصغری استادیار عضو هیات علمی دانشگاه بین المللی امام خمینی (ره)
محمدرضا اصغری پور    
مسعود اصفهانی استاد دانشگاه گیلان
نعمت اله اعتمادی    
غلام عباس اکبری دانشیار دانشیار پردیس ابوریحان، دانشگاه تهران
جمالعلی الفتی استادیار هیات علمی
پرویز الماسی استادیار عضو هیات علمی دانشگاه سیدجمال الدین اسدآبادی
یحیی امام استاد دانشگاه شیراز - دانشکده کشاورزی
رضا امیرنیا دانشیار دانشگاه ارومیه، دانشکده کشاورزی، گروه زراعت و اصلاح نباتات
رضا امیری چایجان دانشیار عضو هیات علمی دانشکده کشاورزی- گروه مهندسی بیوسیستم
کریم انجام   مرکز تحقیقات کشاورزی شیراز
مصطفی اویسی استادیار عضو هیات علمی دانشگاه تهران
زهرا ایزدی استادیار علوم و مهندسی باغبانی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه نهاوند، نهاوند، ایران
ابراهیم ایزدی دربندی استادیار استادیار دانشکده کشاورزی دانشگاه فردوسی مشهد
محمد آرمین دانشیار دانشیار دانشگاه آزاد اسلامی واحد سبزوار، دانشکده کشاورزی
محمدجواد آروین    
محسن آزادبخت استادیار استادیار، گروه مکانیک بیوسیستم، دانشکده آب و خاک، دانشگاه گرگان
محمدتقی آل ابراهیم استادیار عضو هیات علمی دانشگاه محقق اردبیلی
حسین باقرپور استادیار استادیار گروه بیوسیستم دانشگاه بوعلی سینا
احمد بالندری    
محمدجعفر بحرانی    
داود بخشی دانشیار عضو هیات علمی- دانشگاه گیلان
رحیم برزگر استادیار استادیار فیزیولوژی و اصلاح سبزی دانشگاه شهرکرد
طاهر برزگر دانشیار گروه علوم باغبانی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه زنجان، زنجان، ایران
مجید بصیرت استادیار استادیار پژوهش بخش شیمی و حاصلخیزی خاک،موسسه تحقیقات خاک و آب
صاحبعلی بلندنظر استاد دانشگاه تبریز
احمد رضا بلندی استادیار مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی خراسان رضوی
ناصر بوذری دانشیار عضو هیات علمی موسسه تحقیقات علوم باغبانی
فرزانه بهادری استادیار رییس بخش تحقیقات جنگل و مرتع
مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی استان سمنان
محمدرضا بی همتا استاد استاد دانشگاه تهران،دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی،کرج، ایران
عباس بیابانی دانشیار عضو هیئت علمی
محمدنقی پاداشت دهکایی استادیار عضو هیات علمی
خسرو پرویزی استادیار عضو هیأت علمی مرکز تحقیقات کشاورزی ومنابع طبیعی استان همدان
محمدرضا پژوهی    
جابر پناهنده دانشیار دانشیار گروه علوم باغبانی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه تبریز
علیرضا پیرزاد استادیار دانشگاه ارومیه
خسرو پیری دانشیار دانشیار گروه بیوتکنولوژی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه بوعلی سینا، همدان
لیلا تبریزی    
محمود رضا تدین دانشیار هیئت علمی گروه زراعت دانشگاه شهرکرد
بنیامین ترابی استادیار هیات علمی
عزیز تراهی مربی عضو هیات علمی
منصور تقوایی    
مجید جامی الاحمدی دانشیار دانشیار گروه زراعت دانشگاه بیرجند
محمدرضا جعفرزاده رزمی استادیار دانشگاه گنبد کاووس
جلال جلیلیان استادیار دانشگاه ارومیه
سلما جمالیان استادیار عضو هیات علمی
تیمور جوادی استادیار دانشگاه کردستان
محمد جواهری استادیار هیئت علمی
مهرداد چایچی مربی عضو هیئت علمی
اسماعیل چمنی    
مهرانگیز چهرازی    
عبدالکریم چهرگانی راد استاد زیست شناسی، دانشکده علوم پایه، دانشگاه بوعلی سینا، همدان، ایران
حمید حاتمی ملکی استادیار دانشگاه مراغه
شکراله حاجی وند استادیار سازمان تحقیقات و آموزش کشاورزی-مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی قزوین- معاون پژوهشی
فرهاد حبیب زاده استادیار استادیار دانشگاه
حسن حبیبی    
بهنام حبیبی خانیانی استادیار دانشگاه آزاد اسلامی- واحد دزفول
عیسی حزباوی استادیار مهندسی مکانیک ماشین های کشاورزی، لرستان
داود حسن پناه استادیار عضو هیات علمی مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی استان اردبیل
عبداله حسن زاده استادیار مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی ارومیه
محمدرضا حسندخت دانشیار عضو هیات علمی دانشگاه تهران پردیس کرج
داراب حسنی دانشیار موسسه تحقیقات اصلاح و تهیه نهال و بذر- بخش تحقیقات باغبانی
اسفندیار حسنی مقدم سایر محقق و پژوهشگر باغبانی مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی استان لرستان
فرزاد حسین پناهی    
مجتبی حسینی سایر دکترای علوم علف های هرز دانشکده کشاورزی دانشگاه فردوسی مشهد
سید ابوالقاسم حقایقی مربی مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی خراسان رضوی
سعید حکم علیپور استادیار اردبیل
لیلا حکیمی استادیار هیات علمی گروه باغبانی دانشگاه آزاد واحد ساوه
حسن حمیدی سایر محقق مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی خراسان رضوی
مختار حیدری استادیار دانشگاه کشاورزی و منابع طبیعی رامین خوزستان-دانشگده کشاورزی- گروه باغبانی
حسین حیدری استادیار استادیار، دانشگاه رازی کرمانشاه، دانشکده کشاورزی، گروه زراعت و اصلاح نباتات
حسین حیدری شریف آباد استاد دانشگاه علوم و تحقیقات
راحله خادمیان استادیار استادیار دانشگاه
شیوا خالص رو استادیار دانشگاه کردستان
غلام خداکرمیان استاد استاد گروه گیاه پزشکی دانشکده کشاورزی دانشگاه بوعلی سینا همدان
علی خدیوی دانشیار گروه علوم باغبانی دانشگاه اراک
سرور خرم دل استادیار عضو هیات علمی دانشگاه فردوسی مشهد
عزیزاله خندان استادیار دانشیار گروه علوم باغبانی، پردیس کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه تهران.
احمدرضا دادرس استادیار مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی زنجان
عبدالستار دارابی استادیار استادیار- مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی خوزستان
محمد حسین دانشور استاد مدیر گروه بلغبانی و فضای سبز
فرشاد دشتی استادیار عضو هیات علمی
شهریار دشتی استادیار هیات علمی گروه زراعت و اصلاح نباتات دانشگاه مراغه
نفیسه دعوتی استادیار هیات علمی گروه صنایع غذایی، دانشکده صنایع غذایی بهار
محمد امیر دلاور دانشیار عضو هیات علمی دانشگاه زنجان
مجتبی دلشاد دانشیار پردیس کشاورزی کرج
سعید دوازده امامی استادیار مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی اصفهان
مجید دولتی استادیار استادیار، گروه مکانیک ماشین کشاورزی، دانشکده کشاورزی دانشگاه جیرفت
مریم دهجی پور استادیار دانشگاه ولیعصر رفسنجان
یحیی دهقانی شورکی استادیار عضو هیأت علمی
شیرین دیانتی دیلمی استادیار استادیار، گروه علوم باغبانی، دانشگاه تهران، پردیس ابوریحان
علی راحمی   هیات علمی
ساسان راستگو استادیار دانشگاه خلیج فارس
ولی ربیعی دانشیار هیات علمی - دانشگاه زنجان
قاسم رحیمی دانشیار عضو هیات علمی
مهدی رحیمی استادیار استادیار گروه بیوتکنولوژی، پژوهشکده علوم محیطی، پژوهشگاه علوم و تکنولوژی پیشرفته و علوم محیطی، دانشگاه تحصیلات تکمیلی صنعتی و
اصغر رحیمی دانشیار دانشگاه ولیعصر (عج)
قربانعلی رسام   هیات علمی
مجید رستمی استادیار دانشگاه ملایر-گروه زراعت واصلاح نباتات
موسی رسولی استادیار عضو هیات علمی دانشگاه ملایر
فرزاد رسولی استادیار هیات علمی گروه علوم باغبانی دانشگاه مراغه
مجید رسولی استادیار عضو هیات علمی دانشگاه بوعلی سینا و مدیرعامل و رئیس هیئت مدیره شرکت دانش بنیان فناوران انرژی نو سایان (فانوس)
رضا رضایی    
اسماعیل رضائی چیانه استادیار گروه زراعت، دانشکده کشاورزی، دانشگاه ارومیه
مسعود رفیعی استادیار عضو هیأت علمی مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی خرم آباد
محمود رضا رقامی استادیار دانشگاه ولی عصر
اصغر رمضانیان دانشیار دانشیار دانشگاه شیراز دانشکده کشاورزی گروه باغبانی
محمودرضا روزبان استادیار استادیار گروه باغبانی پردیس ابوریحان دانشگاه تهران
حمیدرضا روستا دانشیار دانشگاه ولیعصر (عج) رفسنجان
حبیب اله روشنفکر دانشیار عضوهیات علمی دانشگاه شهید چمران اهواز
سعید ریزی    
حمید زارع ابیانه دانشیار عضو هیئت علمی گروه مهندسی آب دانشکده کشاورزی دانشگاه بوعلی سینا
فریبرز زارع نهندی دانشیار هیئت علمی
عباس زارعزاده مربی عضو هیئت علمی مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی استان یزد
محمدرضا زکایی خسروشاهی استادیار استادیار گروه باغبانی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه ملایر
محسن زواره استادیار عضو هیات علمی/ دانشگاه گیلان
احسان اله زیدعلی استادیار هیئت علمیگروه زراعت و اصلاح نباتات دانشکده کشاورزی دانشگاه ایلام
خلیل زینلی نژاد   دانشگاه صنعـی اصفهان
ابراهیم سابکی استادیار معاون پژوهشی مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی بلوچستان
شهاب سادات استادیار دانشگاه آزاد اسلامی واحد اهواز، دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی
حسن ساری‌ خانی دانشیار دانشیار گروه علوم باغبانی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه بوعلی سینا، همدان
علی رضا سبحانی استادیار مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی خراسان رضوی
علی اکبر سبزی پرور استاد هیات علمی گروه مهندسی آب
علی سپهری دانشیار دانشگاه بوعلی سینا
محمدجمال سحرخیز    
یوسف علی سعادت دانشیار عضو هیئت علمی مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی فارس
زریر سعیدی دانشیار مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی استان چهارمحال و بختیاری
محسن سعیدی دانشیار وزارت علوم-دانشگاه رازی
کرامت الله سعیدی استادیار دانشگاه شهر کرد
موسی سلگی    
علی سنبلی استادیار دانشگاه شهید بهشتی
محمدکاظم سوری    
یوسف سهرابی دانشیار دانشگاه کردستان
عادل سی و سه مرده    
محمد سیاری دانشیار عضو هیات علمی گروه علوم باغبانی دانشگاه بوعلی سینا
مرتضی سیاوشی استادیار رئیس دانشگاه پیام نور بندر گناوه
آسیه سیاهمرگویی استادیار دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان
رئوف سید شریفی دانشیار اردبیل دانشگاه محقق اردبیلی دانشکده کشاورزی گروه زراعت و اصلاح نباتات
سیدمحسن سیدی سایر  
علی‌رضا سیروس‌مهر استادیار دانشگاه زابل، دانشکده کشاورزی، گروه زراعت و اصلاح نباتات
کوروش شجاعی نوفرست استادیار عضو هیات علمی مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی خراسان رضوی
مهدی شریفانی دانشیار دانشیار علوم باغبانی، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان
قباد شعبانی استادیار عضو هیات علمی مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی کرمانشاه
فرید شکاری    
محمود شور استادیار دانشگاه فردوسی مشهد
علی رضا شهسوار دانشیار عضو هیات علمی دانشگاه شیراز
حسین صادقی    
جهانشاه صالح استادیار عضو هیات علمی موسسه تحقیقات خاک و آب
رضا صالحی استادیار رییس ایستگاه تحقیقات علوم باغبانی پردیس کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه تهران
فخرالدین صالحی استادیار استادیار گروه علوم و صنایع غذایی، دانشگاه بوعلی سینا، همدان.
مهتاب صالحی استادیار عضو هیات علمی دانشگاه نهاوند
حسین صباحی    
سیدحسین صباغ پور استاد مرکز تحقیقات کشاورزی همدان
ناصر صباغ نیا استاد تولید و ژنتیک گیاهی، دانشگاه مراغه
حسین صبوری دانشیار دانشگاه گنبد
شهرام صداقت حور دانشیار عضو هیات علمی دانشگاه آزاد رشت
محمد صدقی دانشیار عضو هیات علمی دانشگاه محقق اردبیلی
آزاده صفادوست استادیار هیات علمی- دانشگاه بوعلی سینا
صنم صفائی چائی کار استادیار موسسه آموزش عالی دیلمان
علی اکبر صفری سنجانی    
محمدرضا صفی زاده استادیار هیات علمی-/ دانشگاه شیراز- دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی داراب
مهدی صیدی دانشیار گروه علوم باغبانی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه ایلام، ایلام، ایران
محمد ضابط دانشیار دانشگاه بیرجند، دانشکده کشاورزی، گروه زراعت و اصلاح نباتات
ناصر عالم زاده انصاری دانشیار مدیر گروه باغبانی
علی اکبر عامری استادیار معاون پژوهشی/مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی خراسان شمالی
معصومه عامریان استادیار استادیار، گروه تولید و ژنتیک گیاهی، دانشکده علوم و مهندسی کشاورزی، دانشگاه رازی، کرمانشاه، ایران
احمد رضا عباسی فر استادیار عضو هیأت علمی گروه علوم باغبانی، دانشگاه اراک
محمدرضا عبداللهی استادیار استادیار گروه زراعت و اصلاح نباتات، دانشکده کشاورزی، دانشگاه بوعلی سینا، همدان
محمد عبدالهیان نوقابی دانشیار معاون موسسه تحقیقات چغندرقند
سعید عرب    
مجید عزیزی استاد استاد گروه باغبانی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه فردوسی مشهد
علی عزیزی استادیار هیات علمی دانشگاه بوعلی سینا
داود عسگری استادیار عضو هیات علمی گروه علوم و مهندسی باغبانی دانشگاه بوعلی سینای همدان
سعید عشقی    
ناصر علی اصغرزاد استاد هیات علمی دانشگاه تبریز
اکبر علی وردی استادیار گروه زراعت دانشکده کشاورزی دانشگاه بوعلی سینا همدان
داریوش علیپور    
سعیده علیزاده سالطه استادیار دانشگاه تبریز، دانشکده کشاورزی، گروه باغبانی
ابراهیم غلامعلی پور علمداری استادیار دانشگاه گنبدکاووس
منصور غلامی استاد استاد گروه باغبانی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه بوعلی سینا، همدان
احمد غلامی دانشیار دانشگاه صنعتی شاهرود
رحمت اله غلامی استادیار استادیار بخش تحقیقات علوم زراعی و باغی، مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی کرمانشاه، سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی،
اسفندیار فاتح دانشیار دانشگاه شهید چمران
فواد فاتحی استادیار عضو هیات علمی
محمد فتاحی استادیار استادیار گروه علوم باغبانی دانشکده کشاورزی دانشگاه ارومیه
جواد فتاحی مقدم استادیار عضو هیات علمی موسسه تحقیقات مرکبات کشور
هوشنگ فرجی    
حسن فرح بخش    
خلیل فصیحی    
مازیار فقیه نصیری مربی عضو هیئت علمی موسسه تحقیقات مرکبات کشور
سینا فلاح استاد عضو هیأت علمی دانشگاه شهرکرد
حمید رضا فلاحی استادیار استادیار گروه زراعت دانشکده کشاورزی، دانشگاه بیرجند
حسن فیضی دانشیار گروه زراعت و اصلاح نباتات، دانشکده کشاورزی، دانشگاه تربت حیدریه
ناصر قادری    
محمود قاسم نژاد دانشیار عض. هیات علمی
عظیم قاسم نژاد دانشیار عضو هیات علمی دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان
مالک قاسمی استادیار موسسه تحقیقات مرکبات کشور- رئیس بخش اصلاح و تهیه نهال و بذر
محمداقبال قبادی    
غلامحسین قره خانی    
حبیب الله قزوینی دانشیار معاون بخش غلات مرکز تحقیقات کشاورزی در کرج
اسماعیل قلی نژاد دانشیار دانشگاه پیام نور
علیرضا قنبری دانشیار عضو هیات علمی - مدیر گروه دانشگاه محقق اردبیلی
محسن کافی    
مهدی کاکایی استادیار وزارت علوم-دانشگاه بوعلی سینا
بیژن کاووسی استادیار پژوهشگر علوم باغبانی
پژوهشگر مروج ارشد انگور کشور
اکبر کرمی استادیار هیات علمی
روح الله کریمی دانشیار گروه علوم باغبانی و  فضای سبز، دانشکده کشاورزی، دانشگاه ملایر
حمیدرضا کریمی استادیار دانشگاه ولی عصر
امیر حسین کشت کار استادیار گروه زراعت و اصلاح نباتات، دانشکده کشاورزی، دانشگاه بوعلی سینا همدان
زهرا کلاه چی استادیار عضو هیات علمی دانشگاه بوعلی سینا
رمضان کلوندی استادیار عضو هیئت علمی مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی استان همدان
کاظم کمالی استادیار استادیار گروه علوم باغبانی دانشگاه یزد
دانیال کهریزی دانشیار دانشگاه رازی
غفار کیانی دانشیار دانشیار گروه اصلاح نباتات، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری
فرید گل زردی استادیار بخش تحقیقات ذرت و گیاهان علوفه ای، موسسه تحقیقات اصلاح و تهیه نهال و بذر، سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی، کرج، ایران
مرتضی گلدانی استادیار استادیار گروه علوم زراعت، دانشکده کشاورزی، دانشگاه فردوسی مشهد
بهروز گلعین دانشیار عضو هیئت علمی/موسسه تحقیقات مرکبات کشور
غلامرضا گوهری استادیار هیات علمی گروه علوم باغبانی دانشگاه مراغه
محمد مجدی دانشیار دانشگاه کردستان، دانشکده کشاورزی، گروه زراعت و اصلاح نباتات
مهدی محب الدینی دانشیار گروه علوم باغبانی، دانشگاه محقق اردبیلی
غلامرضا محسن آبادی استادیار هیات علمی-دانشگاه گیلان
بهروز محمدپرست   استادیار گروه زیست شناسی دانشکده علوم پایه دانشگاه ملایر
عبدالرحمان محمدخانی دانشیار هیات علمی علوم باغبانی دانشگاه شهرکرد
خسرو محمدی استادیار هیأت علمی دانشگاه آزاد واحد سنندج
محمد محمودی سورستانی استادیار عضو هیأت علمی دانشگاه شهید چمران اهواز
علی مختصی بیدگلی استادیار دانشگاه تربیت مدرس، دانشکده کشاورزی، گروه زراعت
پژمان مرادی دانشیار عضو هیأت علمی دانشگاه
روح الله مرادی استادیار استادیار دانشگاهشهید باهنر کرمان
محمدرضا مرادی تلاوت دانشیار دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی خوزستان، گروه زراعت و اصلاح نباتات
سیدمحمدحسن مرتضوی دانشیار گروه علوم باغبانی- دانشگاه شهید چمران اهواز
علی مسعودی نژاد دانشیار دانشگاه تهران، پردیس مرکزی، مرکز تحقیقات بیوشیمی و بیوفیزیک
موسی مسگرباشی    
رحیم مطلبی فرد استادیار مرکز تحقیقات کشاورزی همدان
منصور مطلوبی استادیار دانشگاه تبریز، گروه باغبانی، گرایش گیاهان زینتی
علی اکبر مظفری استادیار مدیر گروه
معصومه معمارمشرفی    
سودابه مفاخری استادیار دانشگاه بین المللی امام خمینی (ره)
محمد مقدم دانشیار دانشگاه فردوسی مشهد
محمود ملکی استادیار دانشگاه تحصیلات تکمیلی صنعتی و فناوری پیشرفته کرمان
فرزاد مندنی استادیار عضو هیئت علمی دانشگاه رازی کرمانشاه
محسن موحدی دهنوی دانشیار دانشگاه یاسوج
محسن موحدی دهنوی دانشیار عضو هیأت علمی دانشگاه یاسوج
سید سعید موسوی استادیار عضو هیئت علمی
سیداصغر موسوی استادیار رئیس بخش تحقیقات باغبانی /مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی،
موسی موسوی    
سید امیر موسوی استادیار دانشگاه کشاورزی و منابع طبیعی رامین خوزستان، گروه زراعت و اصلاح نباتات
علی مومن پور استادیار استادیار مرکز ملی تحقیقات شوری، سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی، یزد، ایران.
محمد حسین میرجلیلی استادیار دانشگاه شهید بهشتی
سیدحسین میردهقان    
محمد میرزاخانی دانشیار عضو هیات علمی دانشگاه استان مرکزی
اصغر میرزایی اصل استادیار عضو هیئت علمی
امین میرشکاری استادیار دانشگاه یاسوج
سنبل ناظری    
زهرا ناظمی رفیع سایر فارغ التحصیل دانشگاه فردوسی مشهد
محمدعلی نجاتیان دانشیار رییس بخش و عضو هیات علمی
نصرت اله نجفی دانشیار دانشگاه تبریز، گروه خاکشناسی
فاطمه نخعی استادیار هیئت علمی دانشگاه ازاد اسلامی واحد بیرجند
علی اصغر نصراله نژاد قمی استادیار دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان-دانشکده تولیدات گیاهی- گروه صلاح نباتات و بیوتکنولوژی
ایرج نصرتی استادیار استادیار، دانشگاه رازی کرمانشاه، دانشکده کشاورزی، گروه زراعت و اصلاح نباتات
یوسف نصیری استادیار هیات علمی گروه زراعت و اصلاح نباتات، دانشگاه مراغه
علیرضا نوروزی شرف استادیار گروه علوم و مهندسی باغبانی و فضای سبز
دانشگاه سیدجمال الدین اسدآبادی
علی نیکبخت    
فریال وارسته استادیار استادیاردانشگاه ساری
بابک ولی زاده کاجی استادیار عضو هیئت علمی
هاشم هادی استادیار دانشگاه ارومیه، دانشکده کشاورزی، گروه زراعت و اصلاح نباتات
جواد هادیان دانشیار دانشگاه شهید بهشتی
عباس یداللهی    
مرتضی یوسف زادی   دانشگاه هرمزگان