تماس با ما

 همدان، چهارباغ شهید احمدی روشن، دانشگاه بوعلی سینا، معاونت پژوهشی، مجلات علمی پژوهشی دانشکده کشاورزی (مجله دوفصلنامه فناوری تولیدات گیاهی)

کد پستی : 6517838695

پست الکترونیکی:   agritec@basu.ac.ir

تلفن: 08131401456  (ساعات پاسخگویی: 10-12 شنبه تا چهارشنبه)  

 


CAPTCHA Image