درباره نشریه

ﻣﺠﻠﻪ علمی- پژوهشی ﻓنآوری ﺗﻮﻟﯿﺪات ﮔﯿﺎﻫﯽ در راستای تخصصی‌سازی نشریات علمی کشور از سال 1388 به‌صورت دوفصلنامه در ادامه‌ی نشریه پژوهش کشاورزی (آب، خاک و گیاه) که در سال 1378 شروع به فعالیت نموده، آغاز به انتشار مقالات در زمینه تولیدات گیاهی پرداخته است.

ﻣﺠﻠﻪ ﻓنآوری ﺗﻮﻟﯿﺪات ﮔﯿﺎﻫﯽ ﻣﻘﺎﻻت پژوهشی ﯾﺎ ﻣﺮوری در زﻣﯿﻨﻪ ﺗﻮﻟﯿﺪات ﮔﯿﺎﻫﯽ (زراﻋﯽ، ﺑﺎﻏﯽ و داروﯾﯽ) را ﺟﻬﺖ ﺑﺮرﺳﯽ و ﭼﺎپ ﻣﯽ‌ﭘﺬﯾﺮد. ﻟﻄﻔﺎً ﻣﻘﺎﻟه‌‌های خود را با راﻫﻨﻤﺎی ﺗﻬﯿﻪ ﻣﻘﺎﻟﻪ ﺑﺮای اراﺋﻪ ﺑﻪ ﻣﺠﻠﻪ طبق دستورالعمل ﺗﻄﺒﯿﻖ داده و پس از رعایت تمامی موارد خواسته شده، آن‌را برای چاپ ارسال ﻧﻤﺎﯾﯿﺪ. این راهنمای نگارش در سایت دانشگاه بوعلی سینا (www.basu.ac.ir)، نشریه علمی و پژوهشی فنآوری تولیدات گیاهی در دسترس است.