داوران سال 1398

نام نام خانوادگی رتبه علمی سمت / سازمان
صاحبعلی بلندنظر استاد دانشگاه تبریز
حمیدرضا روستا دانشیار دانشگاه ولیعصر (عج) رفسنجان
عیسی ارجی دانشیار مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی کرمانشاه
تیمور جوادی دانشیار دانشگاه کردستان
محسن موحدی دهنوی دانشیار دانشگاه یاسوج
علی‌رضا سیروس‌مهر استادیار دانشگاه زابل، دانشکده کشاورزی، گروه زراعت و اصلاح نباتات
زهرا ایزدی استادیار استادیار علوم و مهندسی باغبانی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه نهاوند، نهاوند، ایران
علی عزیزی استادیار هیات علمی دانشگاه بوعلی سینا
سینا فلاح استاد عضو هیأت علمی دانشگاه شهرکرد
امیر حسین کشت کار استادیار گروه زراعت و اصلاح نباتات، دانشکده کشاورزی، دانشگاه بوعلی سینا همدان
سید امیر موسوی استادیار دانشگاه کشاورزی و منابع طبیعی رامین خوزستان، گروه زراعت و اصلاح نباتات
روح الله مرادی استادیار استادیار دانشگاهشهید باهنر کرمان
مسعود اصفهانی استاد دانشگاه گیلان
رضا امیرنیا دانشیار دانشگاه ارومیه، دانشکده کشاورزی، گروه زراعت و اصلاح نباتات
بهروز اسماعیل پور دانشیار دانشگاه محقق اردبیلی
احمد احمدیان استادیار استادیار دانشگاه تربت حیدریه