داوران سال 1399

نام نام خانوادگی رتبه علمی سمت / سازمان
فواد فاتحی استادیار عضو هیات علمی
تیمور جوادی دانشیار دانشگاه کردستان
مجتبی دلشاد دانشیار پردیس کشاورزی کرج
عبدالستار دارابی استادیار استادیار مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی خوزستان
علی مومن پور استادیار استادیار مرکز ملی تحقیقات شوری، سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی، یزد، ایران
رمضان کلوندی استادیار عضو هیئت علمی مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی استان همدان
داود حسن پناه استادیار عضو هیات علمی مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی استان اردبیل
خسرو پرویزی استادیار عضو هیأت علمی مرکز تحقیقات کشاورزی ومنابع طبیعی استان همدان
علی سپهری دانشیار عضو هیات علمی دانشگاه بوعلی سینا
سلما جمالیان استادیار عضو هیات علمی
سینا فلاح استاد عضو هیأت علمی دانشگاه شهرکرد
حسن فیضی دانشیار گروه زراعت و اصلاح نباتات، دانشکده کشاورزی، دانشگاه تربت حیدریه
حمید رضا فلاحی استادیار استادیار گروه زراعت دانشکده کشاورزی، دانشگاه بیرجند
قربانعلی اسدی دانشیار گروه زراعت دانشکده کشاورزی دانشگاه فردوسی مشهد
آسیه سیاهمرگویی استادیار دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان
احسان اله زیدعلی استادیار هیئت علمیگروه زراعت و اصلاح نباتات دانشکده کشاورزی دانشگاه ایلام
حمید حاتمی ملکی دانشیار دانشگاه مراغه
اصغر میرزایی اصل دانشیار عضو هیئت علمی دانشگاه بوعلی سینا