اعضای هیات تحریریه

مدیر مسئول

دکتر گودرز احمدوند

زراعت-علف های هرز دانشیار گروه زراعت و اصلاح نباتات، دانشکده کشاورزی،
دانشگاه بوعلی سینا

gahmadvandbasu.ac.ir
081-38272031

سردبیر

دکتر محمود اثنی عشری

فیزیولوژی و بیوتکنولوژی گیاهان باغبانی استاد، گروه علوم باغبانی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه بوعلی سینا

m.esnaasharibasu.ac.ir

دستیار سردبیر

دکتر محمد سیاری

علوم باغبانی دانشیار، گزوه علوم باغبانی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه بوعلی سینا، همدان، ایران

basu.ac.ir/fa/~m.sayyari
m.sayyaribasu.ac.ir
0000-0001-5007-4655

h-index: 11  

اعضای هیات تحریریه

دکتر محمود اثنی عشری

فیزیولوژی و بیوتکنولوژی گیاهان باغبانی استاد، گروه علوم باغبانی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه بوعلی سینا

m.esnaasharibasu.ac.ir

دکتر گودرز احمدوند

زراعت-علف های هرز دانشیار گروه زراعت و اصلاح نباتات، دانشکده کشاورزی،
دانشگاه بوعلی سینا

gahmadvandbasu.ac.ir
081-34424090

دکتر احمد ارزانی

ژنتیک و اصلاح نباتات استاد، گروه زراعت و اصلاح نباتات، دانشگاه صنعتی اصفهان

a_arzaniiut.ac.ir
(+98) 31 33913453

دکتر محمدرضا بی همتا

ژنتیک و اصلاح نباتات استاد گروه زراعت و اصلاح نباتات، پردیس کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه تهران

mrghanadut.ac.ir

دکتر عبدالکریم چهرگانی راد

زیست‌شناسی سلولی تکوینی گیاهی استاد گروه زیست‌شناسی، دانشکده علوم پایه، دانشگاه بوعلی سینا

a.chehreganigmail.com

دکتر مجید راحمی

علوم باغبانی- فیزیولوژی درختان میوه استاد گروه علوم باغبانی ، دانشکده کشاورزی، دانشگاه شیراز

rahemishirazu.ac.ir

دکتر سیداحمد سادات نوری

زراعت و اصلاح نباتات استاد، گروه زراعت و اصلاح نباتات، پردیس ابوریحان دانشگاه تهران

nooriut.ac.ir

دکتر محمد کافی

آگروتکنولوژی- فیزیولوژی گیاهان زراعی استاد گروه زراعت - آگروتکنولوژی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه فردوسی مشهد

m.kafium.ac.ir

دکتر مجید عزیزی ارانی

فیزیولوژی و اصلاح گیاهان دارویی استاد گروه علوم باغبانی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه فردوسی مشهد

azizium.ac.ir

دکتر منصور غلامی

فیزیولوژی درختان میوه استاد گروه باغبانی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه بوعلی سینا

mgholamibasu.ac.ir
081-38381607

دکتر مجید نبی پور

زراعت و اصلاح نباتات استاد، گروه مهندسی تولید و ژنتیک گیاهی (زراعت و اصلاح نباتات)، دانشکده کشاورزی، دانشگاه شهید چران اهواز

m.nabipourscu.ac.ir
۰۶۱۱-۳۳۶۰۰۱۶

دکتر کورش وحدتی

باغبانی استاد، گروه باغبانی، پردیس ابوریحان دانشگاه تهران، پاکدشت

kvahdatiut.ac.ir

دکتر مصطفی ولیزاده

ژنتیک استاد گروه اصلاح نباتات و بیوتکنولوژی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه تبریز

mvalizadehtabrizu.ac.ir

دکتر عبدالحسین رضایی نژاد

تولیدات گیاهی - فیزیولوژی گیاهان زینتی استاد، گروه آموزشی مهندسی کشاورزی باغبانی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه لرستان، خرم آباد، ایران

rezaeinejad.hlu.ac.ir

دکتر تیمور جوادی

میوه کاری و فیزیولوژی درختان میوه دانشیار، گروه علوم باغبانی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه کردستان، سنندج، ایران

tjavadiuok.ac.ir

دکتر داود بخشی

میوه کاری دانشیار، گروه علوم باغبانی، دانشکده علوم کشاورزی، دانشگاه گیلان، رشت، ایران

bakhshi-dguilan.ac.ir

دکتر محمود سلوکی

باغبانی- بیوتکنولوژی گیاهی استاد، گروه بیوتکنولوژی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه زابل، زابل، ایران

mahmood.soloukigmail.com

دکتر مهدی تاجبخش شیشوان

زراعت و اصلاح نباتات گروه زراعت، دانشکده کشاورزی، دانشگاه ارومیه

facultystaff.urmia.ac.ir/site/cv.aspx?stid=384&Ln=fa
m.tajbakhshurmia.ac.ir

دکتر شهرام محمدی ده چشمه

زراعت و اصلاح نباتات گروه بیوتکنولوژی و اصلاح نباتات، دانشکده کشاورزی، دانشگاه شهرکرد

sku.ac.ir/~shmohammadi
mohammadyshahramyahoo.com

دکتر سرالله گالشی

زراعت- فیزیولوژی گیاهان زراعی گروه زراعت، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان

galeshi.profcms.gau.ac.ir/
galeshigau.ac.ir

ویراستار علمی

دکتر ناصر صباغ نیا

بیومتری و اصلاح نباتات استاد، گروه مهندسی تولید و ژنتیک گیاهی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه مراغه. مراغه. ایران

agri.maragheh.ac.ir/Staff/3/nsabaghnia
sabaghniamaragheh.ac.ir

دکتر محمدرضا زکایی خسروشاهی

علوم باغبانی، گرایش فیزیولوزی و اصلاح درختان میوه استادیار، گروه علوم باغبانی و فضای سبز، دانشکده کشاورزی، دانشگاه ملایر، ملایر، ایران

research.malayeru.ac.ir/~mzokaee/
mreza.zokaeemalayeru.ac.ir