داوران سال 1401

نام نام خانوادگی رتبه علمی وابستگی سازمانی
محمدعلی ابوطالبیان دانشیار گروه زراعت و اصلاح نباتات، دانشکده کشاورزی، دانشگاه بوعلی سینا، همدان، ایران
عبداله احتشام نیا دانشیار گروه علوم باغبانی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه لرستان، خرم آباد، ایران
جعفر احمدی استاد گروه زراعت و اصلاح نباتات، دانشکده کشاورزی، دانشگاه بین المللی امام خمینی (ره)، قزوین، ایران
احمد احمدیان استادیار گروه تولیدات گیاهی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه تربت دانشگاه تربت حیدریه، تربت حیدریه، ایران
عیسی ارجی دانشیار گروه مهندسی تولید و ژنتیک گیاهی، دانشکده علوم و مهندسی کشاورزی، دانشگاه رازی، کرمانشاه
بهروز اسماعیل پور استاد گروه علوم باغبانی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه محقق اردبیلی، اردبیل، ایران
غلام عباس اکبری دانشیار گروه علوم زراعی و اصلاح نباتات، پردیس کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه تهران، پردیس ابوریحان، پاکدشت، ایران
جمالعلی الفتی دانشیار  گروه علوم و مهندسی باغبانی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه گیلان، رشت، ایران
رضا امیرنیا استاد گروه زراعت و اصلاح نباتات، دانشکده کشاورزی، دانشگاه ارومیه، ارومیه، ایران
ابراهیم ایزدی دربندی استاد گروه اگروتکنولوژی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه فردوسی مشهد، مشهد، ایران
طاهر برزگر دانشیار گروه علوم باغبانی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه زنجان، زنجان، ایران
محمدعلی بهدانی استاد گروه زراعت، دانشکده کشاورزی، دانشگاه بیرجند، بیرجند، ایران
عباس بیابانی دانشیار گروه تولیدات گیاهی، دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی، دانشگاه گنبد کاووس، گنبد کاووش، ایران
سهیل پارسا استاد گروه زراعت، دانشکده کشاورزی، دانشگاه بیرجند، بیرجند، ایران
علیرضا پیرزاد استاد گروه مهندسی تولید و ژنتیک گیاهی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه ارومیه، ارومیه، ایران
محمدرضا جعفرزاده رزمی استادیار گروه زراعت، دانشکده کشاورزی، دانشگاه گنبد کاووس، گنبدکاووس، ایران
سلما جمالیان استادیار گروه علوم و مهندسی باغبانی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه جهرم، جهرم، ایران
تیمور جوادی دانشیار گروه علوم باغبانی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه کردستان، سنندج، ایران
حمید حاتمی ملکی دانشیار گروه مهندسی تولید و ژنتیک گیاهی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه مراغه، مراغه، ایران
غلامرضا حیدری دانشیار گروه زراعت، دانشکده کشاورزی، دانشگاه کردستان، سنندج، ایران
عزیزاله خندان دانشیار گروه علوم باغبانی، پردیس کشاورزی و منابع طبیعی، دانشگاه تهران، تهران، ایران
احمدرضا دادرس استادیار ایستگاه تحقیقات زیتون طارم، مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان زنجان، زنجان، ایران 
عبدالستار دارابی استادیار بخش تحقیقات باغی و زراعی، مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی خوزستان، اهواز، ایران
عبدالرزاق دانش شهرکی دانشیار گروه زراعت، دانشکده کشاورزی، دانشگاه شهرکرد، شهرکرد، ایران
شهریار دشتی استادیار گروه زراعت و اصلاح نباتات، دانشکده کشاورزی، دانشگاه مراغه، مراغه ایران
شیرین دیانتی دیلمی استادیار گروه علوم باغبانی، پردیس کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه تهران، پردیس ابوریحان، پاکدشت، ایران
اصغر رحیمی استاد گروه تولید و ژنتیک گیاهی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه ولیعصر (عج)، رفسنجان، ایران
مجید رستمی استادیار گروه زراعت واصلاح نباتات، دانشکده کشاورزی، دانشگاه ملایر، ملایر، ایران
احسان اله زیدعلی استادیار گروه زراعت و اصلاح نباتات، دانشکده کشاورزی، دانشگاه ایلام، ایلام، ایران
محسن سعیدی دانشیار گروه تولید و ژنتیک گیاهی، دانشکده علوم و مهندسی کشاورزی، دانشگاه رازی، کرمانشاه، ایران
مسعود سلطانی استادیار بخش تحقیقات ذخایر ژنتیک گیاهی، موسسه تحقیقات اصلاح و تهیه نهال و بذر، سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی، کرج، ایران
محمدکاظم سوری دانشیار گروه علوم باغبانی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه تربیت مدرس، تهران، ایران
علی‌رضا سیروس‌مهر دانشیار گروه زراعت، دانشکده کشاورزی، دانشگاه زابل، زابل، ایران
ناصر صباغ نیا استاد گروه مهندسی تولید و ژنتیک گیاهی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه مراغه، مراغه، ایران
مهدی صیدی دانشیار گروه علوم باغبانی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه ایلام، ایلام، ایران
محمد ضابط دانشیار گروه زراعت و اصلاح نباتات، دانشکده کشاورزی، دانشگاه بیرجند، بیرجند، ایران
معصومه عامریان استادیار گروه تولید و ژنتیک گیاهی، دانشکده علوم و مهندسی کشاورزی، دانشگاه رازی، کرمانشاه، ایران
محمد تقی عبادی استادیار گروه علوم باغبانی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه تربیت مدرس، تهران، ایران
علی عزیزی استادیار گروه علوم باغبانی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه بوعلی سینا، همدان، ایران
داود عسگری استادیار گروه علوم باغبانی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه بوعلی سینا، همدان، ایران
عسکر غنی استادیار گروه علوم و مهندسی باغبانی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه جهرم، جهرم، ایران
اسفندیار فاتح دانشیار گروه زراعت، دانشکده کشاورزی، دانشگاه شهید چمران اهواز، اهواز، ایران
سینا فلاح استاد گروه زراعت واصلاح نباتات، دانشکده کشاورزی، دانشگاه شهرکرد، شهرکرد، ایران
بیژن کاووسی استادیار بخش علوم باغبانی، مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان فارس، شیراز، ایران
فرید گل زردی استادیار بخش تحقیقات ذرت و گیاهان علوفه ای، موسسه تحقیقات اصلاح و تهیه نهال و بذر، سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی، کرج، ایران
مهروالسادات متغیر دکتری فارغ التحصیل گروه علوم باغبانی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه فردوسی مشهد، مشهد، ایران
المیرا محمدوند استادیار گروه زراعت و اصلاح نباتات، دانشکده کشاورزی، دانشگاه گیلان، رشت، ایران
علی مختصی بیدگلی استادیار گروه زراعت، دانشکده کشاورزی، دانشگاه تربیت مدرس، تهران، ایران
روح الله مرادی دانشیار گروه مهندسی تولیدات گیاهی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه شهید باهنر کرمان، کرمان، ایران
محمدرضا مرادی تلاوت دانشیار گروه زراعت و اصلاح نباتات، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی خوزستان،  اهواز، ایران
سید امیر موسوی استادیار گروه زراعت و اصلاح نباتات، دانشگاه کشاورزی و منابع طبیعی رامین خوزستان، اهواز، ایران
علی مومن پور استادیار مرکز ملی تحقیقات شوری، سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی، یزد، ایران
محمد میرزاخانی دانشیار گروه زراعت، دانشکده کشاورزی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد فرهان، فرهان، ایران
پرویز نوروزی استادیار گروه علوم باغبانی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه ارومیه، ارومیه، ایران
هاشم هادی استادیار گروه زراعت و اصلاح نباتات، دانشکده کشاورزی، دانشگاه ارومیه، ارومیه، ایران