- نوع اعتبار علمی-پژوهشی (وزارت علوم، تحقیقات و فناوری)  
- توالی انتشار دوفصلنامه  
- نوع داوری دوسو ناشناس  
- زبان نشریه فارسی (چکیده انگلیسی)  
- نوع انتشار چاپی و الکترونیکی  
- نوع دسترسی رایگان (تمام متن)  
- هزینه بررسی و انتشار دارد  

    توجه
   تمامی مقالات ارسالی به نشریه فنآوری تولیدات گیاهی قبل از ورود به فرآیند داوری از 
   طریق نرم‌افزارهای مشابه‌یاب بررسی خواهند شد.

 

                                   
شماره جاری: دوره 14، شماره 2، اسفند 1401، صفحه 1-144 

مقاله پژوهشی

بررسی سازگاری و پایداری عملکرد لاین‌های خالص سویا (.Glycine max L) از طریق GGE بای‌پلات

صفحه 1-13

10.22084/ppt.2023.22421.2009

حمید رضا بابائی؛ نسرین رزمی؛ حمیدرضا خادم حمزه؛ ابراهیم هزارجریبی؛ مجتبی هاشمی جزی


مقاله کوتاه پژوهشی

بررسی کمّیت و کیفیت ترکیبات اسانس چهار گونه بومادران (Achillea spp.)

صفحه 135-144

10.22084/ppt.2023.24025.2040

کوثر طاهری بوکانی؛ رقیه نجف زاده


ابر واژگان