بررسی اثر تاریخ کاشت، میزان مصرف بذر و فاصله کشت بر عملکرد و صفات زراعی گیاه باقلا در رشت

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 مربی بخش اصلاح بذر، مؤسسه تحقیقات برنج کشور، سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی، تهران، ایران

2 دانشجوی دکتری زراعت، گروه زراعت و اصلاح نباتات، دانشکده کشاورزی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد گرگان، گرگان، ایران

چکیده

به­منظور مطالعه اثر تاریخ کاشت، فاصله کشت و میزان مصرف بذر بر عملکرد باقلا به­عنوان کشت دوم بعد از برداشت برنج، آزمایشی به­صورت اسپلیت فاکتوریل در قالب طرح بلوک­های کامل تصادفی در سه تکرار طی دو سال زراعی 89-1387 در ایستگاه تحقیقاتی مؤسسه برنج کشور در رشت اجرا گردید. سه تاریخ کاشت 10، 25 مهر و 10 آبان به­عنوان کرت­های اصلی و سه فاصله کشت 30، 40 و50 سانتی­متر و دو میزان بذر 100 و150 کیلوگرم در هکتار به­عنوان کرت­های فرعی منظور شد. نتایج نشان داد که بین اثر سال، تاریخ کاشت، فاصله کشت و میزان بذر از نظر عملکرد غلاف و عملکرد دانه اختلاف معنی­داری وجود داشت. تاریخ کاشت 25 مهر، فاصله کشت 40 سانتی­متر و میزان بذر 150 کیلو­گرم در هکتار به­ترتیب با میانگین 33645، 30152 و 31223 کیلوگرم در هکتار بیشترین عملکرد غلاف تر را دارا بودند. بیشترین عملکرد دانه خشک نیز متعلق به سال اول، تاریخ کاشت 25 مهر، فاصله کاشت 40 سانتی­متر و میزان بذر 150 کیلو­گرم در هکتار به­ترتیب با میانگین 6734، 7310، 6622 و 6750 کیلوگرم در هکتار بود. در مجموع، کشت باقلا در تاریخ کاشت زودتر، فواصل کشت باریک­تر و تراکم کاشت بیشتر در شرایط آزمایش قابل توصیه می­باشد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Determination of Planting Date, Seed Rate and Row Spacing on Yied and Agronomical Traits of Faba Bean (Vicia faba L.) in Rasht Area

نویسندگان [English]

  • Mohammad Rabiee 1
  • Mehrdad Jilani 2
1 Instructor, Department of Seed Breeding, Rice Research Institute of Iran, Agicultural Research Education and Extension Organization, Tehran, Iran
2 PhD Student of Agronomy, Department of Agronomy and Plant Breeding, Faculty of Agriculture, Islamic Azad University of Gorgan, Gorgan, Iran
چکیده [English]

In order to evaluate the effect of planting date, row spacing and seed amount on yield of Faba Bean (Vicia faba L.) as a second crop after rice, a split factorial experiment based on the complete randomized block design with 3 replications was conducted at research station of Rice Research Institute of Iran (Rasht) during 2008-2010 for two years. Experimental treatments were planting date in three levels of September 30, October 10 and 15 as main plot and row spacing in three levels of 30, 40 and 50 cm and seed rate in two levels of 100 and 150 kgha-1 as sub plots. The results showed significant differences between the years, planting dates, row spacing and seed amounts in pod yield and grain yield. Planting date of October 10, row spacing of 40 cm and seed rate of 150 kgha-1 produced maximum pod yield with average of 30152, 33645 and 31223 kgha-1, respectively. Maximum grain yield was observed for the first year, planting date of October 10, row spacing of 40 cm and seed amount of 150 kgha-1 with average of 6734, 7311, 6622 and 6750 kgha-1, respectively. In general, the use of early planting date, narrow row spacing and more amount of seed may increase the pod and grain yields of faba bean (Vicia Faba L.) and is recommended for planting in experimental conditions.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Paddy field
  • Second crop
  • Row spacing
  • Pod yield
  • Grain yield
ترابی‎جفرودی، ا.، فیاض‎مقدم، ا. و حسن‎زاده‎قورت‎تپه، ع. 1384. بررسی اثرات آرایش کاشت و تراکم بوته بر عملکرد و برخی خصوصیات رویشی در اراقام لوبیا قرمز. 36 (3): 646-639.
جیلانی، م.، دانشیان، ج. و ربیعی، م. 1392. بررسی اثر مقدار و زمان مصرف خشکاننده پاراکوات در تاریخ‎های مختلف کاشت بر عملکرد و اجزای عملکرد باقلا (Vicia faba L.) در استان گیلان. نشریه پژوهش‎های حبوبات ایران. 4 (1): 110-99.
قنبری‎بیرگانی، د.، سخاوت، ر.، اسروش، س. و شیمی، پ. 1382. بررسی اثرات مصرف علف­کش و تراکم بوته روی جمعیت علف‎های هرز و عملکرد باقلا. مجبه علوم زراعی ایران. 5 (4): 327-315.
گلابی، م. و لک، ش. 1384. بررسی اثر نیتروژن و تراکم بوته بر عملکرد کمی وکیفی باقلا در شرایط آب و هوایی اهواز. اولین همایش ملی حبوبات. 4 صفحه.
هاشم­آبادی، د. و صداقت­حور، ش. 1385. بررسی اثر تراکم و تاریخ کاشت بر عملکرد و اجزای عملکرد باقلای زمستانه مازندرانی. مجله علمی- پژوهشی علوم کشاورزی، 1 (1): 138-135.
Bozolglu, H., Peksen, E., Peksen, A. and Gulumser, A. 2002. Determination of green pod yield and some pod charactristics of faba bean (Vicia faba L.) cultivar line grown in different row spacing. Acta Horticulature Journal, 579: 347-350.
Graf, R. J. and Rowland, G. G. 1987. Effect of plant density on yield and components of yield of faba bean. Cananadian Plant Science Journal, 67: l-10.
Kondra, Z. P. 1975. Effects of row spacing, seeding rate and date of seeding on faba beans. Canadian Journal of Plant Science, 55: 211-214.
Lone, B. A., Hasan, B., Ansar, S. and Khanday, B. A. 2009. Effect of seed rate, row spacing and fertility levels on growth and nutrient uptake of Soybean (Glycine max L.) under temperat conditions. ARPN Journal of Agricultural and Biological Science, 4 (3): 7-10.
Loss, S. P., Siddique, K. H. M. and Martin, L. D. 1997. Adaptation of Faba bean (Vicia faba L.) to dryland Mediterranean-type environments II. Phenology, canopy development, radiation absorbtion and biomass partitioning. Journal of Field Crops Research, 52: 29-41.
McVetty, P. B., Evans, L. E. and Nugent-Rigby, J. 1986. Response of Faba beans (Vicia faba L.) to seeding date and seeding rate. Canadian Journal of Plant Science, 66: 39-44.
Oweis, T., Hachum, A. and Pala, M. 2005. Faba bean productivity under rainfed and supplemental irrigation in Northern Syria. Journal of Agricultural Water Management, 73: 57-72.
Shad, K. K., Wahab, A., Rehman, A., Fida, M. and Wahab, S. 2010. Density and planting date influence phenological developement assimilate partitioning and dry matter production of Faba bean. Pakistan Journal of Botanic, 42 (6): 3831-3838.
Tawaha, M. A. and Turk, M. A. 2001. Effect of date and rate of sowing on yield and yield component of narbon vetch under semi-arid conition. Journal of Acta Argonomy, 49 (1): 103-105.
Tawaha, M. A., Abdel, R. M., Turk, M. A. and Lee, K. D. 2005. Adaptation of chickpea to cultural practices in a mediterranean type environment. Research Journal of Agriculture and Biological Sciences, 1 (2): 152-157.
Thalji, T. and Shalaldeh, G. 2006. Effect of planting date on Faba bean (Vicia faba L.) nodulation and performance under semiarid conditions. World Journal of Agricultural Sciences, 2 (4): 477-482.
Turk, M. A. and Tawaha, A. M. 2002. Impact of seeding rate, seeding date, rate and method of phosphorus application in Faba bean (Vicia faba L. minor) in the absence of moisture stress. Journal of Biotechnology, Agronomy, Society and Environment, 6 (3): 171-178.