تاثیر کاربرد تلفیقی منابع مختلف نیتروژن بر عملکرد و جذب نیتروژن توسط ذرت علوفه ای(Zea mays) در منطقه رشت

نوع مقاله : مقاله علمی-پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری زراعت ، گروه زراعت و اصلاح نباتات، دانشکده علوم کشاورزی، دانشگاه گیلان، رشت، ایران

2 استادیار، گروه زراعت و اصلاح نباتات، دانشکده علوم کشاورزی، دانشگاه گیلان، رشت، ایران

3 استادیار گروه خاکشناسی، دانشکده علوم کشاورزی دانشگاه گیلان، رشت، ایران

چکیده

به منظور بررسی کاربرد تلفیقی کودهای شیمیایی، دامی و زیستی بر فراهمی نیتروژن، صفات موفولوژیک و عملکرد ذرت آزمایشی در قالب طرح بلوک‌های کامل تصادفی در سه تکرار در دانشگاه گیلان در سال 1390 اجرا شد. تیمار‌ها شامل: شاهد (بدون کود)، 100% کود شیمیایی، 100% دامی، 100% زیستی (Pseudomonas fluorescens + Azospririllum brasilenes)، 50% شیمیایی + زیستی، 75% شیمیایی + زیستی، 50% شیمیایی +50 % دامی، 25% دامی +25 % شیمیایی + زیستی، 75% دامی + زیستی، 50% دامی + زیستی بود. نتایج نشان داد تیمار شیمیایی خالص، 50% شیمیایی + 50% دامی و 50% شیمیایی + زیستی بالاترین عملکرد ماده خشک را داشتند. این تیمارها دارای بیشترین برگ، قطر ساقه و کم‌ترین درصد برگریزی بودند. نتایج صفات کیفی نیز نشان داد که بالاترین عملکرد پروتئین و جذب نیتروژن از تیمار‌های شیمیایی خالص، 50% دامی+ 50% شیمیایی، 75% شیمیایی+ زیستی و 50% شیمیایی+ زیستی حاصل گردید. بالاترین کارایی مصرف، کارایی زراعی و کارایی جذب نیتروژن (به ترتیب 16/95، 17/1 و 41/42) از 50% شیمیایی + زیستی بدست آمد. بیشترین کارایی استفاده و کارایی فیزیولوژیک نیتروژن از تیمار زیستی حاصل گردید. نهایتا داده ها نشان داد که تیمار 50% کود شیمیایی + زیستی نسبت به تیمار شیمیایی کارایی مصرف نیتروژن بالاتری داشت و نیز تفاوت معنی داری در عملکرد ماده خشک و عملکرد پروتئین بین این دو تیمار وجود نداشت. بنابراین احتمالا، با کاربرد تلفیقی کودهای زیستی و شیمیایی بدون کاهش چشمگیر در تولید و نیز کاهش هزینه های تولید، بتوان در راستای کشاورزی پایدار گام برداشت.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Integrated Application of Different Nitrogen Sources on Yield and Nitrogen Uptake in Forage Corn (Zea mays) in Rasht Region.

نویسندگان [English]

  • Zakieh Ebrahim ghochi 1
  • Gholamreza Mohsenabadi 2
  • Seyed Mohammd Reza Ehteshami 2
  • Akbar Forghani 3
1 PhD Student , Department of Agronomy and Plant Breeding, Faculty of Agriculture, University of Guilan, Rasht, Iran
2 Assistant Professor, Department of Agronomy and Plant Breeding, Faculty of Agriculture, University of Guilan, Rasht, Iran
3 Assistant Professor, Department of Soil Science, Faculty of Agriculture, University of Guilan, Rasht, Iran
چکیده [English]

The effects of chemical, biological and manure fertilizers combination on corn (SC.704) yield and nitrogen uptake was investigated in a field experiment at faculty of Agriculture, University of Guilan in 2011. The experimental design was conducted as randomized complete blocks design with ten treatments in three replications. Treatments included: no- fertilizer (control), %100 chemical fertilizer (150 kgN/ha and 40 kgP/ha), biofertilizer (Pseudomonas fluorescens + Azospririllum brasileneset), manure (28 ton/ha), and different proportion of these fertilizers (seven levels. Results showed that dry matter yield in %100 chemical, %50 manure + %50 chemical and biofertilizer + %50 chemical treatments were not significant difference. The highest of leaf number and stem diameter and lowest leaf defoliation were obtained in %100 chemical fertilizers, %50 manure + %50 chemical treatments. Also chemical , %50 manure + %50 chemical, biofertilizer + %75 chemical and biofertilizer + %50 chemical were produced the highest protein yield and plant nitrogen absorption. The highest nitrogen ues efficiency, nitrogen agronomic efficiency and nitrogen uptake efficiency (95/13, 1.17 and 42.17 respectivley) were achieved in biofertilizer + %50 chemical treatment, and the highest nitrogen utilization efficiency and nitrogen physiological efficiency was taken in biological treatment. Finally Results showed that dry matter and protein yield in %100 chemical and % 50 chemical + biofertilizer had not significant difference, but nitrogen use efficiency was higher in integrated biofertilizer and chemical treatment. Therefore, our survey suggests that combined use fertilizers without significant decline in yield quantity and quality were the best combination for maize crop production.

کلیدواژه‌ها [English]

  • biological fertilizer
  • Chemical fertilizer Corn
  • Manure
  • Nitrogen use efficiency
اسدی، س.، زواره، م. و شاهین رخسار، پ. 1390 .تأثیر محلول­پاشی نیتروژن و پتاسیم مکمل بر عملکرد، کیفیت دانه و کارآیی استفاده از نیتروژن در برنج دورگ بهار. مجله الکترونیک تولید گیاهان زراعی، 4 (3):190-175.
جمشیدی، ا.، قلاوند، ا.، سفیدکن، ف. و محمدی گل­تپه­ای، ا. 1390. تأثیر کاربرد سیستم­های مختلف تغذیه­ای (آلی، شیمیایی، بیولوژیک و تلفیقی) بر عملکرد و غلظت عناصر شاخ و برگ و دانه رازیانه. مجله علوم محیطی، 8 (4): 72-59.
رضوانی­مقدم، پ.، سیدی، س. م. و آزاد، م. 1391. مقایسه تأثیر منابع آلی، شیمیایی و بیولوژیک نیتروژن بر کارآیی مصرف نیتروژن در سیاهدانه (Nigella sativa L.). فصلنامه تحقیقات گیاهان دارویی و معطر ایران. 3 (3):26-2.
کوچکی، ع.، غلامی، ا.، مهدوی دامغانی، ع. م. و تبریزی، ل.  1386 .اصول کشاورزی زیستی (ارگانیک) ترجمه انتشارات دانشگاه فردوسی مشهد، 386 صفحه.
مجیدیان، م.، قلاوند، ا.، کریمیان، ن. و کامکار حقیقی، ع. ا. 1387. تأثیر مقادیر مختلف نیتروژن، کود دامی و آب آبیاری بر عملکرد و  اجزای عملکرد ذرت. مجله الکترونیک تولید گیاهان زراعی، 2: 85-67.
Azam Shah, S., Mahmood Shah, S., Mohammad, W., Shafi, M. and Nawaz. H. 2009. N uptake and yield of wheat as influenced by integrated use of organic and mineral nitrogen. International Jounal of Plant Production, 3 (3): 45-56.
Bashan, Y., Holguin, G. and de-Bashan, L. 2004. Azospirillum-plant relationships: physiological, molecular, agricultural and environmental. Canadian Journal of Microbiology, 50: 521-577.
Cakmaci, R., Akmakc, I. A., Figen, B., Adil, A., Fikrettin, S. and Ahin, B. C. 2005. Growth Promotion of plants by plant growth-promoting rhizobacteria under greenhouse and two different field soil conditions. Soil Biology and Biochemistry, 38: 1482-1487.
Cavaglieri, L. R., Passone, A. and Etcheverry, M. G. 2004. Correlation between screening procedures to select root endophytes for biological control of Fusarium verticillioides in Zea mays. Biological Control, 31: 259-262.
De carvahlo, E. V., Afferri, F. S., Peluzio, J. M., Dotto, M. A. and Cancellier, L. L.  2013. Nitrogen use efficiency in corn (Zea mays L.) genotypes under different conditions of nitrogen and seeding date. Maydica Electronic publication, 57: 43-48.
Eghball, B., Wienhold, B. and Gilley, J. 2001. Comprehensive manur management for improved nutrient utilization and environment quality. Soil and Water Conservation Research, 1: 128-135.
Fageria, N. K. and Baligar, V. C. 2005. Enhancing nitrogen use efficiency in crop plants. Advances in Agronomy, 88: 97-185.
Fowler, B. D., Brydon, J. and Baker, R. J. 1989. Nitrogen fertilization of no till winter wheat and rye. II: Influence of grain protein. Agronomy Journal, 81: 72-77.
Hasanalideh, A. H. and Hojati, M. 2012. Enhancing yield and nitrogen use efficiency of Brassica Napus L. using an integrated fertilizer management. Advances in Environmental Biology, 6 (2): 641-647.
Jagadeeswaran, R., Murugappan, V. and Govindaswamy, M. 2005. Effect of slow release NPK fertilizer sources on the nutrient use efficiency in turmeric (Curcuma longa L.). World Journal of Agricultural Science, 1: 65-69.
Kant, S., Bi, Y. M. and Rothstein, S. J. 2011. Understanding plant response to nitrogen limitation for the improvement of crop nitrogen use efficiency. Journal of Experimental Botany, 62 (4): 1499-1509.
Kramer, A. W., Timothy, A. D., Horwath, W. R. and Kessel, C. V. 2002. Combining fertilizer and organic input to synchronize N supply in alternative cropping systems in California. Agriculture, Ecosystems and Environment, 91: 233-243.
Kumar, V. and Ahlawat, I. P. S. 2006. Effect of biofertilizer and nitrogen on wheat (Triticum aestivum) and their after effects on succeeding maize (Zea mays) in wheat-maize cropping system. Indian Journal of Agricultural Sciences, 76 (8): 465-468.
Mannion, A. M. 1988. Future trends in agriculture: The role of biotechnology. Outlook on Agriculture, 27: 213-218.  
Mohammadi, GH. R., Eghbal Ghobadi, M. and Sheikheh-poor, S. 2012. Phosphate biofertilizer, row spacing and plant density effects on Corn (Zea mays L.) yield and weed growth. American Journal of Plant Sciences, 3: 425-429.
Mollafilabi, A., Rashed, M. H., Moodi, H. and Kafi, M. 2010. Effect of plant density and nitrogen on yield and yield components of black cumin (Nigella sativa L.). Acta Horticulturae, 85: 115-126.
Mutegi, E. M., Biu Kung’u, J. and Muna, M. 2012. Complementary effects of organic and mineral fertilizers on maize production in the smallholder farms of Meru South District, Kenya. Agricultural Sciences, 3 (2): 221-229.
Naderia, R. and Ghadiri, H. 2010. Urban waste compost, manure and nitrogen fertilizer effects on the initial growth of corn (Zea mays L.). Desert, 15: 159-165.
Roberts, T. L. 2008. Improving nutrient use efficiency. Turkish Journal of Agriculture and Forestry, 32: 177-182.
Sarhan, Z., Ghurbat, H. and Jiyan Teli, A. 2011. Effect of bio and organic fertilizers on growth, yield and fruit quality of summer squash. Sarhad Journal of Agriculture, 3: 377-383.
Somasegaran, P. and Hoben, H. J. 1994. Hand book for Rhizobacteria: methods in legume. Rhizobium technology New York. Springer-Verlag. U.S.A.