اثر محلول‌پاشی برگی آمینوکلات‌ها بر رشد و نمو گیاه همیشه بهار (Calendula officinalis)

نوع مقاله : مقاله علمی-پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار گروه علوم باغبانی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه تربیت مدرس، تهران، ایران

2 دانش‌آموخته کارشناسی‌ارشد باغبانی، دانشگاه آزاد اسلامی کرج، ایران

چکیده

آمینوکلات­ها نسل جدید کودهای شیمیایی هستند که تنوع زیادی در بازار دارند. با این وجود پاسخ بسیاری گیاهان به کاربرد این کودها هنوز تاحدودی ناشناخته است. لذا در این تحقیق تأثیر محلول­پاشی آمینوکلات­ها بر رشد­و­نمو گل همیشه بهار در قالب طرح کاملاً تصادفی با 7 تیمار و 5 تکرار مورد بررسی قرار گرفت. تیمارها شامل: شاهد بدون کاربرد کود، کاربرد خاکی NPK، محلول­پاشی کودترکیبی (ماکرو + میکرو)، دو بار محلول­پاشی و چهار بار محلول­پاشی آمینوکلات بیومین، دو بار محلول­پاشی و چهار بار محلول­پاشی آمینوکلات دلفن پلاس بودند. نتایج تجزیه واریانس نشان داد که اثر تیمارها برای صفت غلظت نیتروژن(P≤0.05)  و همچنین بقیه صفات مورد مطالعه(P≤0.01)  معنی­دار بود. مقایسه میانگین­ها نیز نشان داد که بین تیمارها در سطح 5% آزمون دانکن اختلاف معنی‌داری وجود دارد. بیشترین ارتفاع گیاه (1/24 سانتی­متر)، تعداد گل در بوته (7 عدد)، طول شاخه گل­دهنده (1/24)، وزن تر (2/20 گرم) و خشک (01/3 گرم) گیاه و غلظت نیتروژن (4/2 %) در تیمار چهار بار محلول­پاشی دلفن­پلاس مشاهده شد که تفاوت معنی‌داری با تیمار کاربرد خاکی NPK نداشت. بیشترین تعداد برگ (4/22) و شاخه جانبی (2/4) و همچنین بیشترین غلظت پتاسیم برگ (2/2%) نیز در تیمار NPK به‌دست آمد که تفاوت معنی­داری با تیمار چهار بار محلول­پاشی دلفن­پلاس نداشت. همچنین بیشترین (2/17 روز) و کمترین (12 روز) ماندگاری گل روی بوته به‌ترتیب در گیاهان با چهار بار محلول­پاشی دلفان­پلاس و شاهد مشاهده شد. لذا می­توان برای رشد بهینه گیاه همیشه بهار به­جای مصرف خاکی کودهای شیمیایی از چهار بار محلول­پاشی آمینوکلات­ها استفاده کرد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Effect of Amino Chelates Foliar Application on Growth and Development of Marigold (Calendula officinalis) plant

نویسندگان [English]

  • Mohammad Kazem Souri 1
  • Bahare Yarahmadi 2
1 Assistant Professor, Department of Horticultural Sciences, Faculty of Agriculture, Tarbiat Modares University, Tehran, Iran
2 M.Sc. Graduate, Azad University of Karaj, Karaj, Iran
چکیده [English]

Amino chelates represent the new form of chemical fertilizers for agronomy, while plant responses to these compounds aren’t well known. In this study foliar application of aminochelates on growth and development of pot marigold was investigated under completely randomized design with 7 treatment and 5 replications. Treatments were control (only spray of distilled water), soil applied NPK, foliar application of a synthesized macro-micro fertilizer, two and four sprays of Biomin aminochelate, two and four sprays of Delfon Plus aminochelate. The analysis of variances showed that the effect of treatments on N concentration (P≤0.05) and on the rest of traits (P≤0.01) was significant. Comparisons of means also revealed that there was significant difference among treatments regarding all plant parameters at 5% level of Duncan test. The highest plant height (24.1 cm), number of flowers/plant (7), flowering stem length (24.1 cm), plant fresh weight (20.2 g) and dry weight (3.01 g) and leaf concentrations of N (2.4%) were obtained in plants sprayed four times using Delfon Plus, showing no significant difference with soil applied NPK treatment. The highest number of leaves (22.4) and lateral shoots (4.2) as well as the highest K concentration (2.2%) was obtained from soil applied NPK, showing no significant difference with four times spray of Delfun Plus treatment. The longest (17.2 day) and shortest (12 day) life of flower on plant was also in four times sprays of Delfon Plus and control, respectively. In general the results showed that aminochelates sprays could be a good alternative for soil applied fertilizers for marigold cultivation.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Biomin
  • Delfon plus
  • Flower life
  • Chemical fertilizer
اصلانی، م.، و سوری، م. ک. 1392. بررسی اثرات کاربرد چند کود شیمیایی با بنیان آمینواسید بر رشد اولیه گیاه اسفناج. هشتمین کنگره علوم باغبانی، همدان 7-9 شهریورماه، 559 صفحه.
امیدبیگی، ر. 1384. تولید و فرآوری گیاهان دارویی، جلد دوم. انتشارات آستان قدس رضوی، 438 صفحه.
خلیلی­محله، ج.، رضادوست، س. و رشدی، م. 1385. اثرات مصرف برگی عناصر ریزمغذی آهن، روی و منگنز بر خصوصیات کمی و کیفی سورگوم اسپیدفید در کشت دوم در خوی، نهمین کنگره زراعت و اصلاح نباتات ایران، پردیس ابوریحان، دانشگاه تهران، صفحه 80.
زرگری، ع. 1369. گیاهان دارویی. جلد چهارم. چاپ اول. انتشارات دانشگاه تهران، 618 صفحه.
سوری، م. ک.، اسیلان، ک. س.، رومهلد، ف. و ناییجی، م. 1391. مقایسه اثرات ممانعت­کـنندگی کلرید پتاسـیم، کلـرید آمونـیم و دی­متیل پیرازول فسفات بر فرآیند نیتریفیکاسیون در خاک، فصلنامه علوم و تکنولوژی محیط­زیست، 14 (3): 10-1.
ملکوتی، م. ج. و طهرانی، م. م. 1384. نقش ریزمغذی‌ها در افزایش عملکرد و بهبود کیفیت محصولات کشاورزی، عناصر خرد با تأثیر کلان، چاپ سوم، انتشارات دانشگاه تربیت مدرس، 398 صفحه.
ملکوتی، م. ج.، کشاورز، پ. و کریمیان، ن. ع. 1387. روش جامع تشخیص و توصیه بهینه کودی در راستای تولید پایدار. چاپ هفتم با بازنگری کامل. انتشارات دانشگاه تربیت مدرس، 755 صفحه.
Amin, A. A., Gharib, F. A. E., El-Awadia, M. and Rashad, E. S. M. 2011. Physiological response of onion plants to foliar application of putrescine and glutamine. Scientia Horticulturae, 129: 353-360.
Atilio, J. B. and Causin, H. F. 1996. The central role of amino acids on nitrogen utilization and plant growth. Journal of Plant Physiology, 149 (3): 358-362.
Bradley, K. 2010. A description of amino acid chelate fertilisers and their mode of action. Modern Plant Nutrition Pty Ltd. http://www.modernplantnutrition.com.au/pdf.
Cakmack, I. 2002. Plant nutrition research: Priorities to meet human needs for food in sustainable ways. Plant and Soil, 247: 3-24.
Elabdeen, A. Z. and Metwally, A. M. 1982. Effect of foliar spraying with Mn, Fe, Zn and Cu on the quality of tomato and pepper. Agricultural Research Review, 60: 143-164.
El-Lebodi, A., El-Gala, A. M. and Sakr, A. A. 1976. Growth and nutritional status of tomato subjected to foliar spray with certain nutrient solution. Agricultural Research Review, 54: 109-127.
Epstein, E. and Bloom, A. J. 2005. Mineral Nutrition of Plants: Principles and Perspectives. 2nd edn. Sunderland, MA, USA. P 380.
Garcia, A. L., Madrid, R., Gimeno, V., Rodriguez-Ortega, W. M., Nicolas, N. and Garcia-Sanchez, F. 2011. The effects of amino acids fertilization incorporated to the nutrient solution on mineral composition and growth in tomato seedlings. Spanish Journal of Agricultural Research, 9 (3): 852-861.
Ghasemi, S., Khoshgoftarmanesh, A. H., Hadadzadeh, H. and Jafari, M. 2012. Synthesis of iron-amino acid chelates and evaluation of their efficacy as iron source and growth stimulator for tomato in nutrient solution culture. Journal of Plant Growth Regulation, 31 (4): 498-508.
Ghoname, A. A., El-Bassiouny, A. M., Abdel-Mawgoud, A. M. R., El-Tohamy, W. A. and Gruda, N. 2012. Growth, yield and blossom-end rot incidence in bell pepper as affected by phosphorus level and amino acid applications. Gesunde Pflanzen, 64 (1): 64:29-37.
Jeppsen, R. B. 1991. Mineral Supplementation in Plants Via Amino Acid Chelation. American Chemical Society, Chapter 25, pp 320-331.
Marschner, H. 1995. Mineral nutrition of higher plants. 2nd edition. Academic Press, London.
Näsholm, T., Kielland, K. and Ganeteg, U. 2009. Uptake of organic nitrogen by plants. New Phytology, 182: 31-48.
Randall, G. W. and Hoeft, R. G. 1988. Placement methods for improved efficiency of P and K fertilizers: A Review Journal of Production Agriculture, 1 (1): 70-79.
Sekhon, B. S. 2003. Chelates for Micronutrient Nutrition among Crops. Resonance, 8: 46-53.
Shaheen, A. M., Rizk, F. A., Habib, H. A. M. and Abdel Baky, M. 2010. Nitrogen soil dressing and foliar spraying by sugar and amino acids as affected the growth, yield and its quality of onion plant. Journal of American Science, 6 (8): 420-427.
Tegeder, M. 2014. Transporters involved in source to sink partitioning of amino acids and ureides: opportunities for crop improvement. Journal of Experimental Botany, 65 (7): 1865-1878.
Tegeder, M. and Rentsch, D. 2010. Uptake and partitioning of amino acids and peptides. Molecular Plant, 3 (6): 997-1011.