تأثیر سطوح و روش‌های مختلف کاربرد کود فسفره بر رشد و نمو دو رقم گل شب‌بو (.Mattiola incana L)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانش‌آموخته کارشناسی‌ارشد گروه علوم باغبانی و منابع آب، پردیس ابوریحان دانشگاه تهران، پاکدشت

2 استادیار گروه علوم باغبانی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه تربیت مدرس، تهران

3 استادیار گروه علوم باغبانی و منابع آب، پردیس ابوریحان دانشگاه تهران، پاکدشت

4 دانشیار گروه علوم باغبانی و منابع آب، پردیس ابوریحان دانشگاه تهران، پاکدشت

چکیده

علی‌رغم نقش شناخته شده فسفر در تغذیه گیاهی، پاسخ بسیاری محصولات به کاربرد کودهای فسفره هنوز به درستی شناخته نشده است. لذا این آزمایش به‌منظور بررسی تأثیر سطوح و روش‌های مختلف کاربرد کودهای فسفره بر رشد و نمو دو رقم گل شب‎بو سفید و قرمز به‌صورت طرح کاملاً تصادفی با چهار تکرار در گلخانه‎ اجرا شد. در این تحقیق تیمارها شامل: کودسوپرفسفات تریپل به‌صورت گرانوله در چهار سطح (صفر (شاهد)، 50، 100، 200) میلی‎گرم در کیلوگرم خاک، کود مایع فسفاته در چهار سطح (صفر (شاهد)، 50، 100 و 200) میلی‌لیتر در کیلوگرم خاک و کود زیستی بارور2 (100 گرم در 2000 میلی‌لیتر آب) بودند. نتایج به‌دست آمده نشان داد که بین تیمارهای مختلف کود گرانوله، مایع و کود زیستی فسفاته از نظر صفات مورفولوژیکی مورد بررسی اختلاف معنی‎دار در سطح پنج درصد وجود داشت، و مصرف 200 میلی‌گرم فسفر از کود مایع و به دنبال آن 200 میلی‌گرم فسفر از کود گرانوله و در مرحله بعد کود بیوفسفات بارور2 بیش‌ترین تاثیر را روی صفاتی مانند تعداد شاخه گل‌دهنده، طول گل‎آذین، تعداد گلچه در گل‎آذین، تعداد گلبرگ در گلچه، ارتفاع ساقه ‎گل، تعداد برگ و قطر ساقه داشت. مقادیر 50 و 100 میلی‌گرم از هر دو نوع کود اثراتی به مراتب کمتر از مقدار 200 میلی‌گرم فسفر نشان داد. اگرچه در بین دو رقم نیز پاسخ‌ها نسبتاً مشابه بود، اما رقم سفید همواره مقادیر بیشتری از صفات اندازه‌گیری شده را نسبت به رقم قرمز نشان داد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Effect of Different Levels and Methods of Phosphorus Fertilizer Application on Growth and Development of Two Stock (Matthiola incana L.) Cultivars

نویسندگان [English]

  • Tahereh Ghamari 1
  • Mohammad Kazem Souri 2
  • Mostafa Arab 3
  • Behzad Azadegan 4
1 MSc Graduated, Department of Horticultural Sciences and Water Engineering, Faculty of Agriculture, University of Tehran, Pakdasht
2 Assistant Professor, Department of Horticultural Sciences, Faculty of Agriculture, Tarbiat Modares University, Tehran
3 Assistant Professor, Department of Horticultural Sciences and Water Engineering, Faculty of Agriculture, University of Tehran, Pakdasht
4 Associate Professor, Department of Horticultural Sciences and Water Engineering, Faculty of Agriculture, University of Tehran, Pakdasht
چکیده [English]

Despite the well known roles of phosphorus in plant nutrition, plant responses to this nutrient element have not yet been found out. Therefore, in this study different levels and forms of phosphorus fertilizer applied on two white and red cultivars of stock flower under greenhouse conditions and some growth and development indices were evaluated. The experimental conducted was completely randomized design with four replications. Treatments included the control (without P application), granular superphosphate fertilizer at four levels (0, 50, 100 and 200 mg.kg-1 of soil), liquid phosphate fertilizer at four levels (0, 50, 100 and 200 mg kg-1 soil) and bio-fertilizer phosphate (Barvar2), 100 g in 2000 ml of water. The results showed that there were significant differences at 5% among treatments for most of traits. Many parameters such as the number of flowering stems, inflorescent length, number of flowers in inflorescence, number of petals in flower, flowering stem length, leaf number and stem diameter were recorded higher in 200 mg P/kg soil (liquid form) compared to the control and other treatments. Regarding these traits, 200 mg granular and then bio-fertilizer were the next best treatments, respectively. Phosphorus levels of 50 and 100 mg/kg soil were resulted in lower amount of yield and quality parameters. Although the two cultivars were relatively similar, but white cultivar showed higher amounts of measured traits.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Barvar bio-fertilizer
  • Superphosphate
  • Phosphorus liquid fertilizer
  • Inflorescence
درزی، م.، قلاوند، ا.، رجالی، ف. و سفیدکن، ف. 1385. بررسی کاربرد کودهای زیستی بر عملکرد و اجزاء عملکرد گیاه دارویی رازیانه (Foeniculum vulgare Mill.). تحقیقات گیاهان دارویی و معطر ایران، 22 (4): 292-276.
راثی‌پور، ل. و علی‌اصغرزاده، ن. 1386. اثر متقابل باکتری‎های حل‎کننده فسفات و (Bradyrhizobium japanicum) بر شاخص‎های رشد، غده‎بندی و جذب برخی عناصر غذایی در سویا. علوم فنون کشاورزی و منابع طبیعی، سال یازدهم. شماره 40 (الف). 53-63
رحیم‌زاده، س.، سهرابی، ی.، حیدری، غ. و پیرزاد، ع. 1389. تأثیر کاربرد کودهای زیستی بر برخی صفات مرفولوژیک و عملکرد گیاه دارویی بادرشبو. نشریه علوم باغبانی (علوم و صنایع کشاورزی)، 25 (3): 355-343.
‌سوری، م. ک. 1394. فسفر در کشاورزی و محیط‌زیست؛ با تأکید بر روش‌های مدیریت و اندازه‌گیری، انتشارات آموزش و ترویج کشاورزی. 320 صفحه.
فلاح، ع. ر. و خاوازی، ک. 1377. نقش باکتری‎های حل‌کننده فسفات در کشاورزی. ضرورت تولید صنعتی کودهای بیولوژیک در کشور. نشر آموزش کشاورزی. 243 صفحه.
Antoun, H. and Kloepper, J. W. 2001. Plant growth-promoting rhizobacteria (PGPR), in: Encyclopedia of Genetics, Brenner, S. and Miller, J. H. eds., Academic Press, N. Y. pp. 1477-1480.
Argerich, C. A. and Lorenzo, M. G. 2008. Liquid fertilizer evaluation for furrow irrigation in processing tomatoes. In XI International Symposium on the Processing Tomato 823 (pp. 83-90).
Brady, N. C. and Weil, R. R. 1999. The nature and properties of Soils. Twelfth. Prentice-Hall. pp. 881
Chaudhary, S.S., 2007. Influence of biofertilizers, nitrogen and phosphorus application on flower quality in tuberose (Polianthes tuberosa L.) cv. Double. Haryana Journal of Horticultural Sciences, 36 (3/4): 273-276.
Chiera, J., Judith, T. and Rufty, T. 2002. Leaf initiation and development in soybean under phosphorus stress. Journal of Experimental Botany, 53: 473-481.
Cottenie, A. 1980. Methods of plant analysis in soil and plant testing. PP: 464. FAO. Soils Bulletin. 20-38.
Daverede, I. C., Kravchenko, A. N., Hoeft, R. G., Nafziger, E. D., Bullock, D. G., Warren, J. J. and Gonzini, L. C. 2004. Phosphorus run off from incorporated and surface-applied liquid swine manure and phosphorus fertilizer. Journal of Environmental Quality, 33 (4): 1535-1544.
De Freitas, J. R., Banerjee, M. R. and Germida, J. J. 1997. Phosphate-solubilizing rhizobacteria enhance the growth and yield but not phosphorus uptake of canola (Brassica napus L.). Biology and Fertility of Soils, 24 (4): 358-364.
Eid, A. R., Awad, M. N. and Hamouda, H. A. 2009. Evaluate effectiveness of bio and mineral fertilization on the growth parameters and marketable cut flowers of Matthiola incana L. American-Eurasian Journal of Agricultural and Environmental Sciences, 5 (4): 509-518.
Gutiérrez-Boem, F. H. and Thomas, G. W. 1998. Phosphorus nutrition affects wheat response to water deficit. Agronomy Journal, 90 (2): 166-171.
Hashemabadi, D., Zaredost, F., Ziyabari, M. B., Zarchini, M., Kaviani, B., Solimandarabi, M. J., Torkashvand, A. M. and Zarchini, S. 2012. Influence of phosphate bio-fertilizer on quantity and quality features of marigold (Tagetes erecta L.). Australian Journal of Crop Science, 6 (6):1101-1109.
Hazarika, D. K., Taluk Dar, N. C., Phookan, A. K., Saikia, U. N., Das, B. C. and Deka, P. C. 2000. Influence of Vesicular arbascular mycorrhizal fungi and phosphate solubilizing bacteria on nursery establishment and growth of tea seedlings in Assam. Symposium no. 12, Assam Agriculture University, Jorhat Assam, India.
Holloway, R. E., Bertrand, I., Frischke, A. J., Brace, D. M., McLaughlin, M. J. and Shepperd, W. 2001. Improving fertilizer efficiency on calcareous and alkaline soils with fluid sources of P, N, and Zn. Plant and Soil, 236: 209-219.
Hopkins, W. G. 1999. Introduction to plant physiology. 2nd Edition, John Wiley and sons, inc., New York, USA.
Lombi, E., McLaughlin, M. J., Johnston, C., Armstrong, R. D. and Holloway, R. E. 2004. Mobility and lability of phosphorus from granular and fluid monoammonium phosphate differs in a calcareous soil. Soil Science Society of America Journal, 68: 682-689.
Lombi, E., Scheckel, K. G., Armstrong, R. D., Forrester, S., Cutler, J. N. and Paterson, D. 2006. Speciation and distribution of phosphorus in a fertilized soil: a synchrotron-based investigation. Soil Science Society of America Journal, 70: 2038-2048.
McBeath, T. M., McLaughlin, M. J., Armstrong, R. D., Bell, M. J., Bolland, M. D. A., Conyers, M. K., Holloway, R. E. and Mason, S. D. 2007. Predicting the response of wheat (Triticum aestivum L.) to liquid and granular phosphorus fertilisers in Australian soils. Australian Journal of Soil Research, 45 (6): 448-458.
McBeath, T. M., McLaughlin, M. J., Armstrong, R. D., Bell, M., Bolland, M. D. A., Conyers, M. K., Holloway, R. E. and Mason, S. D. 2007. Predicting the response of wheat (Triticum aestivum L.) to liquid and granular phosphorus fertilisers in Australian soils. Soil Research, 45 (6): 448-458.
Parmar, Y. S. and Nauni Solan, H. P. 2007. Influence of biofertilizers, nitrogen and phosphorus application on flower quality in tuberose (Polianthes tuberose L.) cv. Double. Haryana Journal of Horticultural Sciences, 36 (3/4): 273-276.
Ratti, N., Kumar, S., Verma, H. N. and Gautam, S. P. 2001. Improvement in bioavailability of tricalcium phosphate to Cymbopogon martinii var. motia by rhizobacteria, AMF and Azospirillum inoculation. Microbiological Research, 156 (2): 145-149.
Saharan, B. S. and Nehra, V. 2011. Plant growth promoting rhizobacteria: a critical review. Life Science Medicine Research, 21 (1): 1-30.
Seema, K., Shalini, P., Nammi, M., Hemlata, K. and Khobragade, Y. R. 2006. Effect of organic manure and biofertilizer on growth, flowering and yield of tuberose cv. Single. Journal of Soils and Crops, 16 (2): 414-416.
Sharpley, A. 2006. Agricultural phosphorus management: protecting production and water quality. Lessan 34. USPA-Agricultural Research Service, md west plant service. Lowa State University, Ames, Lowa.
Singh, A. K. 2006. Flower Crops: Cultivation and Mangment. New India Publishing Agency. 465p.
Tabbara, H. 2003. Phosphorus loss to run off water twenty-four hours after application of liquid swine manure or fertilizer. Journal of Environmental Quality, 32 (3): 1044-1052.
Thomas, B. M. and Rengel, Z. 2002. Di-ammonium phosphate and monoammonium phosphate improve canola growth when banded in a P-fixing soil compared with triple superphosphate. Australian Journal of Agricultural Research, 53: 1211-1217.
Tilak, K. V. B. R., Ranganayaki, N., Pal, K. K., De, R., Saxena, A. K., Nautiyal, C. S., Mittal, S., Tripathi, A. K. and Johri, B. N. 2005. Diversity of plant growth and soil health supporting bacteria. Current Science, 89: 136-150.