اثر غلظت¬های مختلف تنظیم کننده¬های رشد بر باززایی و پرآوری شاخساره ارقام توت-فرنگی (Fragaria ananassa Duch.)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 عضو هیئت علمی مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی کرمانشاه

2 استادیار گروه علوم باغبانی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه کردستان، سنندج

چکیده

این پژوهش به­منظور بررسی باززایی و پرآوری شاخساره نوک روندک (Runner) توت فرنگی انجام شد. بر این اساس نوک روندک (5-4 میلی­متر) گیاهان مادری ارقام کردستان، پاروس و کامارسا پس از ضدعفونی، بر روی محیط­های کشت MS همراه با ترکیبات تنظیم کننده­های رشد بنزیل آدنین (BA) در چهار غلظت 25/0، 5/0، 1 و 2 میلی­گرم در لیتر و چهار غلظت صفر، 1/0، 25/0 و 5/0 میلی­گرم در لیتر ایندول بوتریک اسید (IBA)، کشت شدند. نوع و غلظت تنظیم کننده­های رشد و رقم بر روی باززایی شاخساره نقش حیاتی داشتند. بیش­ترین درصد باززایی و تعداد شاخساره در هر سه رقم در محیط حاوی 1 میلی­گرم در لیتر BA + 25/0 میلی­گرم در لیتر IBA به­دست آمد. در این محیط تعداد شاخساره و درصد باززایی در ارقام کردستان (13/13 شاخساره و 33/92 درصد)، پاروس (76/10 شاخساره و 33/89 درصد) و کامارسا (15/12 شاخساره و 16/80 درصد) حاصل شد. برای پرآوری، شاخساره­های با سن چهار هفته حاصل از ریز­نمونه نوک روندک در محیط کشت MS همراه با ترکیبات هورمونی بنزیل آدنین (BA) در سه غلظت 25/0، 5/0 و 1 میلی­گرم در لیتر و سه غلظت صفر، 25/0 و 5/0 میلی­گرم در لیتر GA3 زیرکشت شدند. بهترین واکنش نسبت به پرآوری شاخساره در محیط کشت MS همراه با 5/0 میلی­گرم در لیتر BA مشاهده شد، که در ارقام کردستان، پاروس و کامارسا به­ترتیب تعداد 47/34، 46/28 و 25/30 شاخساره در هر ریزنمونه ظاهر شدند. با این حال، بیش­ترین تعداد شاخساره­های قابل برداشت در ارقام کردستان، پاروس و کامارسا به­ترتیب 32/21، 84/17 و 59/18 در هر ریزنمونه و بالاترین میانگین طول شاخساره در 5/0 میلی­گرم در لیتر BA +25/0 میلی­گرم در لیتر GA3 ثبت شد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Effect of Different Concentrations of Growth Regulators on Shoot Regeneration and Proliferation in Strawberry(Fragaria ananassa Duch.) Cultivars

نویسندگان [English]

  • Mohammad Gerdakaneh 1
  • Aliakbar Mozafari 2
  • Rahmatallah Gholami 1
1 Reasercher and Scientific Staff Member of Agricultural and Natural Resourse Research Center of Kermanshah
2 Assistant Professor, Department of Horticultural Science, Faculty of Agriculture, University of Kurdistan
چکیده [English]

This study was carried out for shoot regeneration and proliferation of three strawberry cultivars runner tip. Sterile runner tips’ having terminal buds (4-5 mm) of Kurdistan, Parose and Camarosa cultivars were cultured onto MS media with different concentrations (0.25, 0.5, 1 and 2 mg/l) of benzyl adenine (BA) alone or supplemented with IBA (0.1, 0.25 and 0.5 mg/l) growth regulator for the above purpose. The type and concentration of growth regulators and cultivar were found critical to shoot regeneration. The highest response of shoot multiplication was obtained in MS containing 1 mg/l BA + 0.25 mg/l IBA. This combination yielded the highest shoot number and percent of regeneration from Kurdistan (13.13 shoots and 92.33% regeneration), Parose (10.76 shoots and 89.33% regeneration) and Camarosa (12.15 and 80.16%) cultivars. For proliferation, four-week-old shoots were removed from the culture, and subcultured on MS basal medium supplemented with various levels of BA (0.25, 0.5 and 1 mg/l) alone or in combination with GA (0.0,  0.25 and 0.5 mg/l). Best response towards multiple shoot regeneration (Kurdistan 34.47, Parose 28.46 and Camarosa 30.25 shoots) was obtained on MS medium having 0.5 mg/l BA. While the highest harvestable shoots was recorded (Kurdistan 21.32, Parose 17.84 and Camarosa 18.59 shoots) in MS containing 0.5 mg/l BA + 0.25 mg/l GA.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Strawberry
  • Runner tip
  • Explant
  • Regeneration
  • Growth regulators