تاثیر کودهای زیستی فسفر و نیتروژن بر صفات کمی و کیفی گیاه دارویی گاوزبان (Borago officinalis L .) تحت تنش کمبود آب

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی کارشناسی ارشد زراعت، دانشکده کشاورزی، دانشگاه بوعلی سینا، همدان

2 استادیار گروه زراعت، دانشکده کشاورزی، دانشگاه بوعلی سینا، همدان

3 عضو هیات علمی دانشکده کشاورزی دانشگاه آزاد کرمانشاه

چکیده

به­منظور بررسی اثر کودهای زیستی نیتروکسین و بیوفسفات بر صفات کمی و کیفی گیاه دارویی گاوزبان­ در شرایط تنش کمبود آب آزمایشی در سال 1390 در کرمانشاه اجرا گردید. تنش کمبود آب شامل مراحل رویشی­­، زایشی، رویشی+­زایشی­ و بدون تنش­ بودند. تیمارهای کودی شامل­ سه سطح مصرف 100­% کودهای شیمیایی­، 50% کودهای شیمیایی­­+ زیستی­ و 25% کودهای شیمیایی+زیستی­­­ ­بود. براساس نتایج به­دست آمده تیمارهای مورد بررسی اثر معنی­داری بر ­ارتفاع گیاه، تعداد ساقه­های فرعی، عملکرد سرشاخه ­گلدار، درصد و عملکرد اسانس و­ موسیلاژ گاوزبان داشتند. بیش­ترین تعداد ساقه­های فرعی، ارتفاع­، عملکرد سرشاخه­ گلدار و عملکرد موسیلاژ و اسانس در شرایط بدون تنش و با مصرف ­50% کودهای شیمیایی+ زیستی و کم­ترین مقادیر نیز در شرایط تنش رویشی+ زایشی و با مصرف 25% کودهای شیمیایی+ زیستی­ حاصل شد. مصرف تلفیقی50% کودهای شیمیایی+ زیستی نسبت به استفاده 100% کودهای شیمیایی، در تنش رویشی 14 درصد و در تنش زایشی 19 درصد ارتفاع گیاه را بهبود بخشید. اثر متقابل تیمارهای کودی و تنش کم آبی در اکثر صفات معنی­دار بود. بیش­ترین عملکرد اسانس و موسیلاژ به­ترتیب با 18/7 و 94/74 کیلوگرم در هکتار در تیمار 50 % کودهای شیمیایی+ زیستی و در شرایط بدون تنش حاصل گردید.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Effect of Nitrogen and Phosphorous Biofertilizers on Quantitative and Qualitative Traits of Borage (Borago officinalis L.) under Water Deficit Stress

نویسندگان [English]

  • Afshin Karami 1
  • Ali Sepehri 2
  • Javad Hamzei 2
  • Ghobad Salimi 3
1 M. Sc Student, Department of Agronomy and plant breeding, Faculty of Agriculture, Bu-Ali Sina University, Hamedan
2 Assistant Professor, Department of Agronomy and plant breeding, Faculty of Agriculture, Bu-Ali Sina University, Hamedan
3 Faculty members of Agronomy and plant breeding Department, Azad University of Kermanshah
چکیده [English]

In order to study the effect of biofertilizer )Nitroxin and Biophosohate (on quantitative and qualitative traits of Borago officinalis, a field experiment was conducted at Kermanshah, Iran, in year 2011. Water deficit stress set as main factor with four levels, D1 (interrupt irrigation in vegetative phase), D2(interrupt irrigation in reproductive phase), D3 (interrupt irrigation in vegetative phase + productive phase) and D4 (without water deficit stress). Water deficit stress was applied by interrupting irrigation once. Fertilizer treatments set as sub factor with three levels, F1 (100% chemical fertilizer), F2 (50% of chemical fertilizer + biofertilizer), F3 (25% of chemical fertilizer + biofertilizer). Result indicated that these treatments had significant effects on plant height, number of branches, yield of florescence, essential oil yield and mucilage yield. The highest value of the plant criteria was related to without stress and by using 50% of chemical fertilizer + biofertilizer. And the lowest value was achieved from stress in vegetative + reproductive stages by using 25% of chemical fertilizer + biofertilizers. 50% of chemical fertilizer + biofertilizer in vegetative stage 14% and in reproductive­ stage 19% increase the plant height in compare to use of 100% chemical fertilizer. The highest essntial oil yield (7/18) and Musilage yield (74/94) was achieved by using 50% of chemical fertilizer + biofertilizers without stress situation.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Biofertilizer
  • Stress
  • Borago officinalis L
  • Musilage
  • Eseential oil